Monitor Polski

M.P.2006.45.474

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2006 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2006 r.
w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2006 r. w sprawie "nasilenia przemocy powodowanej rasizmem i homofobią w Europie"

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża oburzenie z powodu nieprawdziwych i krzywdzących Polaków oskarżeń o "wzrost nietolerancji powodowanej rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i homofobią w Polsce" zawartych w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2006 r.
Ochrona praw mniejszości i walka z przejawami nietolerancji jest jedną ze stałych trosk Prezydenta, Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Polska nie uchylała się i nie uchyla od uczestnictwa w europejskim monitoringu aktów wynikających z nietolerancji. Polska oczekuje jednak, że działania te będą obejmować wszystkie przypadki łamania praw człowieka, w tym naruszenia prawa do życia, wolności religijnej i moralności publicznej.

Występujące w Polsce przypadki nietolerancji mają charakter zupełnie marginalny, spotykają się z powszechnym oburzeniem oraz ostrą reakcją władz polskich, nie można zatem w oparciu o nie budować generalnych opinii dotyczących społeczeństwa polskiego. Z tego powodu za całkowicie nieuzasadnione i nieadekwatne uznajemy zrównanie nielicznych przykładów nietolerancji w Polsce z przytoczonymi w tym samym dokumencie przykładami zbrodni i morderstw na tle rasistowskim, dokonanymi w innych państwach Unii Europejskiej.

Przedstawiony w rezolucji chuligański atak na Naczelnego Rabina Polski został ostro potępiony przez najwyższych przedstawicieli państwa, m.in. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów oraz poważnie potraktowany przez organy ścigania.

Wobec danych mówiących o dużej ilości najpoważniejszych i okrutnych przestępstw na tle rasistowskim w innych krajach europejskich, jak również w związku z jednoznacznym potępieniem przez władze Rzeczypospolitej Polskiej wszelkich prób przenoszenia ideologii nietolerancji do polskiego życia publicznego, uważamy, iż uznanie Polski przez Parlament Europejski za kraj nietolerancji może być wyłącznie wynikiem złej woli i braku obiektywizmu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, utożsamiając się z judeochrześcijańskim dziedzictwem moralnym Europy, nie może aprobować wprowadzania do dokumentów Unii Europejskiej pojęć w rodzaju "homofobia".

Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża ubolewanie z powodu zachowania dziewięciorga polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy głosowali za przyjęciem rezolucji.

Chcemy również przypomnieć, iż Polska tradycyjnie jest państwem, które, kierując się zasadą solidarności, chroni prawa i wspiera rozwój wszystkich mniejszościowych wspólnot religijnych i narodowych. Dlatego też wzywamy Parlament Europejski do szerszego rozpowszechnienia polskiej tradycji tolerancji i wieloetniczności, jako wkładu Rzeczypospolitej do europejskiego katalogu wartości.