Rewaloryzacja wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1979-1988 dla celów emerytalno-rentowych oraz procent wzrostu cen... - M.P.1989.1.4 - OpenLEX

Rewaloryzacja wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1979-1988 dla celów emerytalno-rentowych oraz procent wzrostu cen skupu produktów rolnych w 1988 roku.

Monitor Polski

M.P.1989.1.4

Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 10 stycznia 1989 r.
w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1979-1988 dla celów emerytalno-rentowych oraz w sprawie procentu wzrostu cen skupu produktów rolnych w 1988 r.

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1986 r. w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych rolnikom indywidualnym i członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 2, poz. 13 i z 1987 r. Nr 6, poz. 33) oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1988 r. Nr 2, poz. 10) zarządza się, co następuje:
Stosownie do ustaleń Głównego Urzędu Statystycznego wzrost cen skupu produktów rolnych w 1988 r. w stosunku do cen skupu w 1987 r. wynosi 93,3%.
1.
Współczynnik rewaloryzacyjny wartości produktów rolnych sprzedanych jednostkom gospodarki uspołecznionej w latach 1979-1988 wynosi:
Lp.Rok sprzedaży produktów rolnychWspółczynnik rewaloryzacyjny
1197910,166
219809,363
319815,488
419823,644
519833,255
619842,950
719852,650
819862,368
919871,933
1019881,000
2.
Rewaloryzacji wartości produktów rolnych sprzedanych w okresie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się przez pomnożenie wartości produktów rolnych sprzedanych w poszczególnych latach tego okresu przez odpowiedni dla danego roku współczynnik rewaloryzacyjny.
Traci moc zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1988 r. w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1978-1987 dla celów emerytalno-rentowych oraz w sprawie procentu wzrostu cen skupu produktów rolnych w 1987 r. (Monitor Polski Nr 2, poz. 15).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie przy ustalaniu wysokości emerytur i rent, do których pobierania prawo powstało po dniu 31 grudnia 1988 r.