Rewaloryzacja wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1982 w celach emerytalno-rentowych.

Monitor Polski

M.P.1983.19.111

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 1 czerwca 1983 r.
w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1982 w celach emerytalno-rentowych.

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 21, poz. 94) zarządza się, co następuje:
1.
Wartość produktów rolnych sprzedanych przez rolników jednostkom gospodarki uspołecznionej w latach 1977-1982 ulega rewaloryzacji z zastosowaniem następujących współczynników rewaloryzacyjnych:
Lp.Rok sprzedaży produktów rolnychWspółczynnik rewaloryzacyjny
11977 3,121
21978 2,978
31979 2,787
41980 2,568
51981 1,505
61982 1,0
2.
Rewaloryzacji dokonuje się mnożąc wartość sprzedanych produktów rolnych w poszczególnych latach okresu, o którym mowa w ust. 1, przez odpowiedni dla danego roku współczynnik rewaloryzacyjny.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.