Monitor Polski

M.P.1953.A-76.913

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU DROBNEGO I RZEMIOSŁA
z dnia 30 lipca 1953 r.
w sprawie reorganizacji niektórych zrzeszeń prywatnego przemysłu.

Na podstawie art. 75 i 76 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym (Dz. U. Nr 53, poz. 468) w brzmieniu ustawy z dnia 10 marca 1934 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 350 wraz z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozwiązuje się Ogólnopolskie Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Włókienniczego, Konfekcyjnego i Skórzano-Futrzarskiego, utworzone zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1949 r. w sprawie powołania przymusowych zrzeszeń prywatnego przemysłu (Monitor Polski Nr A-101, poz. 1185) w brzmieniu zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 grudnia 1950 r. w sprawie reorganizacji niektórych zrzeszeń prywatnego przemysłu (Monitor Polski Nr A-132, poz. 1665).
§  2. Członkowie rozwiązanego Zrzeszenia stają się członkami Ogólnopolskiego Zrzeszenia Prywatnego Przemysłu Chemicznego, Spożywczego i Różnych, utworzonego zarządzeniem Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 18 grudnia 1952 r. w sprawie reorganizacji niektórych zrzeszeń prywatnego przemysłu (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-3, poz. 36).
§  3. Majątek oraz prawa i obowiązki rozwiązanego Zrzeszenia przejmuje Ogólnopolskie Zrzeszenie Prywatnego Przemysłu Chemicznego, Spożywczego i Różnych.
§  4. W § 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1949 r. w sprawie powołania przymusowych zrzeszeń prywatnego przemysłu (Monitor Polski Nr A-101, poz. 1185) w brzmieniu zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 grudnia 1950 r. (Monitor Polski Nr A-132, poz. 1665) skreśla się pkt 4.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 1953 r.