Monitor Polski

M.P.1953.A-58.732

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 1953 r.

UCHWAŁA Nr 412
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 30 maja 1953 r.
w sprawie rekrutacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy na I rok studiów w wieczorowych szkołach inżynierskich oraz na jednoroczne studia przygotowawcze wieczorowych szkół inżynierskich.

Celem udostępnienia racjonalizatorom i nowatorom produkcji, przodownikom pracy, majstrom i technikom wyróżniającym się w pracy zawodowej i społecznej zdobycia wyższego wykształcenia technicznego w wieczorowych szkołach inżynierskich bez odrywania od pracy zawodowej oraz celem umożliwienia kandydatom nie posiadającym niezbędnego wykształcenia uzupełnienia go na studiach przygotowawczych bez odrywania od pracy zawodowej uchwala się, co następuje:
§  1.
1. Pracownicy uspołecznionych zakładów pracy mogą ubiegać się, wyłącznie na zasadzie dobrowolności, o przyjęcie na pierwszy rok studiów w wieczorowych szkołach inżynierskich, zwanych dalej W.S.I., jeżeli:
1) uzyskają skierowanie uspołecznionego zakładu pracy,
2) posiadają wykształcenie w zakresie liceum technicznego lub przygotowanie równoważne oraz 1,5-roczną praktykę bądź wykształcenie w zakresie szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego lub inne przygotowanie równoważne oraz 3-letnią praktykę zawodową,
3) złożą z wynikiem pomyślnym egzamin wstępny.
2. Zakres i terminy egzaminów wstępnych ustala Minister Szkolnictwa Wyższego.
§  2.
1. Kandydaci na jednoroczne studia przygotowawcze W.S.I. powinni odpowiadać warunkom ustalonym rozporządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 czerwca 1952 r. w sprawie organizacji jednorocznych studiów przygotowawczych w wieczorowych szkołach inżynierskich (Dz. U. Nr 31, poz. 207), a nadto ukończyć z wynikiem pomyślnym dwutygodniowy kurs selekcyjny.
2. Program i tok zajęć na kursie selekcyjnym ustala Minister Szkolnictwa Wyższego.
§  3. Zobowiązuje się zainteresowanych ministrów (kierowników urzędów centralnych) do zabezpieczenia w podległych im zakładach pracy rekrutacji do W.S.I. oraz na jednoroczne studia przygotowawcze W.S.I., zgodnie z rozdzielnikiem ustalonym przez Ministra Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z właściwymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych).
§  4.
1. Dla przeprowadzenia doboru kandydatów kierownicy zakładów pracy organizują w porozumieniu z właściwymi organizacjami społeczno-politycznymi zakładowe komisje rekrutacyjne w składzie:
1) kierownik zakładu pracy,
2) przedstawiciel podstawowej organizacji partyjnej PZPR,
3) przedstawiciel rady zakładowej,
4) przedstawiciel zarządu zakładowego Związku Młodzieży Polskiej.
2. Zadania i tryb postępowania zakładowej komisji rekrutacyjnej podaje instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
§  5.
1. Rekrutację do W.S.I. i na jednoroczne studia przygotowawcze W.S.I. przeprowadzają w W.S.I. uczelniane komisje do spraw rekrutacji oraz wydziałowe komisje dla doboru kandydatów.
2. W szkołach posiadających tylko jeden wydział nie tworzy się uczelnianej komisji do spraw rekrutacji. Czynności należące do zakresu działania tej komisji wykonuje w tym przypadku wydziałowa komisja dla doboru kandydatów.
§  6. W skład uczelnianej komisji do spraw rekrutacji wchodzą:
1) rektor jako przewodniczący oraz jako członkowie:
2) delegat Ministra Szkolnictwa Wyższego,
3) przedstawiciel ministerstwa szczególnie zainteresowanego zakresem studiów danej szkoły, wyznaczony w porozumieniu z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego.
§  7. Do zadań komisji uczelnianej do spraw rekrutacji należy:
1) utrzymanie ścisłego kontaktu z kierownictwem zainteresowanych zakładów pracy i zakładowymi komisjami rekrutacyjnymi celem zapewnienia liczby odpowiednich kandydatów ustalonej rozdzielnikiem (§ 3),
2) decydowanie o dopuszczeniu kandydata do egzaminu wstępnego lub na studium przygotowawcze,
3) koordynacja i kontrola prac wydziałowych komisji dla doboru kandydatów,
4) zatwierdzanie listy kandydatów zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów przez wydziałowe komisje dla doboru kandydatów.
§  8.
1. W skład wydziałowej komisji dla doboru kandydatów wchodzą:
1) dziekan, a w szkołach jednowydziałowych - rektor jako przewodniczący oraz jako członkowie:
2) przedstawiciel ministerstwa zainteresowanego zakresem studiów danego wydziału lub szkoły,
3) przedstawiciel okręgowej rady związków zawodowych,
4) przedstawiciel zarządu wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej,
5) przedstawiciel zarządu wojewódzkiego Związku Młodzieży Polskiej.
2. W razie potrzeby mogą być powołani zastępcy członków komisji w trybie przewidzianym dla powołania członków komisji.
§  9. Wydziałowa komisja dla doboru kandydatów dokonuje doboru kandydatów na podstawie oceny wyników egzaminu wstępnego i kwalifikacji osobistych kandydata, przedstawiając wnioski uczelnianej komisji do spraw rekrutacji.
§  10. Tryb postępowania uczelnianych komisji do spraw rekrutacji oraz wydziałowych komisji dla doboru kandydatów określi regulamin ustalony przez Ministra Szkolnictwa Wyższego.
§  11. Za należyte wykonanie w zakładach pracy zadań ilościowych i jakościowych rekrutacji do W.S.I. i na jednoroczne studia przygotowawcze W.S.I. odpowiadają kierownicy zakładów pracy wobec swoich władz zwierzchnich.
§  12. Dla umożliwienia kandydatom na I rok studiów w W.S.I. i na jednoroczne studia przygotowawcze W.S.I. załatwienia wszelkich formalności, związanych ze wstąpieniem na uczelnie, i wykorzystania urlopu wypoczynkowego - kierownicy zainteresowanych zakładów pracy:
1) udzielą kandydatom na I rok studiów W.S.I. 14-dniowego płatnego urlopu okolicznościowego na okres egzaminów wstępnych i okres bezpośrednio poprzedzający egzaminy, potwierdzony zaświadczeniem uczelnianej komisji do spraw rekrutacji o dopuszczeniu kandydata do egzaminu wstępnego,
2) umożliwią kandydatom na I rok studiów W.S.I. i na jednoroczne studia przygotowawcze W.S.I. wykorzystanie należnego im urlopu wypoczynkowego w terminie do dnia 1 września.
§  13. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Szkolnictwa Wyższego oraz zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych).
§  14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

INSTRUKCJA DLA ZAKŁADOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1. Do zadań zakładowej komisji rekrutacyjnej należy:
1) zorganizowanie w zakładach pracy szerokiej akcji informacyjnej o możliwościach i warunkach studiów w W.S.I. oraz na jednorocznych studiach przygotowawczych W.S.I.,
2) ustalenie w granicach określonych w pkt 8 instrukcji, którzy spośród pracowników ubiegających się o przyjęcie na studia w W.S.I. lub na studia przygotowawcze W.S.I. zasługują na skierowanie na studia ze względu na wyróżniające się zdolności, postawę społeczną, wyniki w racjonalizacji produkcji i współzawodnictwie pracy,
3) zebranie potrzebnych dokumentów kandydatów, opracowanie opinii oraz przesłanie całej dokumentacji do właściwej uczelnianej komisji do spraw rekrutacji.
2. Kandydaci zakwalifikowani przez zakładowe komisje rekrutacyjne na studia w W.S.I. załączają do podania:
1) skierowanie z zakładu pracy na uczelnię (według załącznika do niniejszej instrukcji),
2) życiorys wraz z 3 fotografiami,
3) wypełnioną ankietę personalną, poświadczoną przez kierownika komórki kadrowej zakładu pracy,
4) zaświadczenie z odbytej co najmniej półtorarocznej praktyki produkcyjnej, zgodnej z obranym kierunkiem studiów (jeżeli kandydat ukończył liceum techniczne lub technikum) bądź trzyletniej praktyki (jeżeli kandydat ukończył liceum ogólnokształcące lub posiada inne równoważne przygotowanie),
5) świadectwo ukończenia liceum, technikum lub równoznaczne,
6) świadectwo lekarskie, wydane przez lekarza zakładowego, stwierdzające stan zdrowia umożliwiający łączenie pracy zawodowej z nauką wieczorową.
3. Kandydaci zakwalifikowani przez zakładowe komisje rekrutacyjne na jednoroczne studia przygotowawcze W.S.I. załączają do podania następujące dokumenty:
1) skierowanie zakładu pracy (według załącznika do niniejszej instrukcji),
2) świadectwo urodzenia (metryka),
3) dokładny życiorys,
4) ankietę personalną, poświadczoną przez kierownika komórki kadrowej zakładu pracy,
5) zaświadczenie stwierdzające przynajmniej dwuletnią praktykę, związaną ściśle z przyszłym kierunkiem studiów, w charakterze brygadzisty, majstra lub technika,
6) świadectwo szkolne, stwierdzające posiadane wykształcenie, np. szkoła zawodowa, techniczna, gimnazjum techniczne, szkoła przemysłowa, szkoła rzemieślnicza bądź 9 klas szkoły ogólnokształcącej,
7) świadectwo lekarskie, stwierdzające zadowalający stan zdrowia, wydane przez lekarza zakładowego.
4. Dokumenty wyszczególnione w ust. 2 i 3 wraz z poufną opinią zakładowej komisji rekrutacyjnej należy kierować do uczelnianej komisji do spraw rekrutacji W.S.I. w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
5. Na studia w W.S.I. i na jednoroczne studia przygotowawcze W.S.I. należy kierować zatrudnionych w produkcji, przestrzegając zbieżności obranego kierunku studiów z posiadaną praktyką zawodową.
6. Spośród pracowników ubiegających się o przyjęcie do W.S.I. i na jednoroczne studia przygotowawcze W.S.I. zakładowe komisje rekrutacyjne mogą skierować ilość kandydatów o 75% większą od liczby miejsc określonych dla danego zakładu pracy w rozdzielniku.
7. Po dokonaniu wyboru kandydatów kierownik zakładu pracy obowiązany jest przesłać resortowi, któremu podlega zakład pracy, sprawozdanie z przeprowadzonej rekrutacji.

Załącznik 

Pieczęć zakładu pracy

L. dz. ..........

....................................

(miejscowość i data)

Do

Komisji Uczelnianej

do Spraw Rekrutacji

w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej

w ........................................................

SKIEROWANIE

Zakład pracy kieruje Obywatela ..................................................................................................

(nazwisko i imię)

urodzonego ...................................................................................................................................

(data i miejsce urodzenia)

pracującego w naszym zakładzie (instytucji) na stanowisku .......................................................

w grupie uposażenia .......... i pełniącego obecnie następujące funkcje .......................................

.......................................................................................................................................................

(dokładnie wyszczególnić)

na I rok studiów W.S.I., wydział .................... Jednoroczne Studium Przygotowawcze W.S.I.*) na specjalizację ...................................... zobowiązując się jednocześnie do opieki nad studentem (słuchaczem) i do współpracy z kierownictwem szkoły w celu zapewnienia właściwych wyników nauki.

Kierownik komórki kadrowej Dyrektor

Wpłynęło dnia**)Decyzja Wydziałowej Komisji dla Doboru Kandydatów

(z uzasadnieniem, jeśli negatywna)

Decyzja Uczelnianej Komisji do Spraw Rekrutacji
.....................................................................
PodpisPodpis PrzewodniczącegoPodpis Przewodniczącego

______

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Wypełnia szkoła wyższa.