Monitor Polski

M.P.2000.38.747

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 grudnia 2000 r.

OBWIESZCZENIE
GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
z dnia 8 listopada 2000 r.
w sprawie rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze, oraz wzorów świadectw zdrowia dla tych towarów.

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) ogłasza się:
1) rejestr państw 1 , z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: świeże mięso, podroby oraz jelita naturalne: wołowe, cielęce, baranie, jagnięce, kozie, wieprzowe; świeże mięso i podroby drobiowe; mleko i przetwory mleczne; przedżołądki wołowe i baranie; tłuszcze topione, smalec; ryby konsumpcyjne, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z ryb, skorupiaków i mięczaków; jaja konsumpcyjne i przetwory jajczarskie; zwierzęce jadalne preparaty białkowe; świeże mięso: wieprzowe, wołowe, baranie, kozie i końskie nie przeznaczone do konsumpcji; mączka rybna; pasza dla zwierząt; przetworzone białko zwierzęce do produkcji środków żywienia zwierząt, w tym karma dla psów i kotów, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia,
2) rejestr państw 2 , z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przetwory mięsne oraz suszone mięso i ekstrakty mięsne z: bydła domowego, parzystokopytnych zwierząt łownych hodowlanych, domowych owiec lub kóz, świń domowych, dzików hodowlanych, domowych jednokopytnych, drobiu domowego, dzikiego ptactwa hodowlanego, domowych królików, parzystokopytnych zwierząt łownych, dzików, dzikich królików i zajęcy oraz dzikiego ptactwa łownego, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia,
3) wzór świadectwa zdrowia, w które powinno być zaopatrzone przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przetworzone białko zwierzęce do produkcji środków żywienia zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia - stosowany od dnia 1 grudnia 2000 r.

Ustalone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia rejestry państw zastępują rejestry państw stanowiące załączniki nr 1 i 2 do obwieszczenia Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze (Monitor Polski Nr 28, poz. 589).

Ustalony w załączniku nr 3 do niniejszego obwieszczenia wzór świadectwa zdrowia zastępuje wzór świadectwa zdrowia stanowiący załącznik nr 18 do obwieszczenia Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze, oraz wzorów świadectw zdrowia dla tych towarów (Monitor Polski Nr 9, poz. 190).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  3 Rejestr państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: świeże mięso, podroby oraz jelita naturalne: wołowe, cielęce, baranie, jagnięce, kozie, wieprzowe; świeże mięso i podroby drobiowe; mleko i przetwory mleczne; przedżołądki wołowe i baranie; tłuszcze topione, smalec; ryby konsumpcyjne, skorupiaki, mięczaki oraz przetwory z ryb, skorupiaków i mięczaków; jaja konsumpcyjne i przetwory jajczarskie; zwierzęce jadalne preparaty białkowe; świeże mięso: wieprzowe, wołowe, baranie, kozie i końskie nie przeznaczone do konsumpcji1); mączka rybna; pasza dla zwierząt; przetworzone białko zwierzęce do produkcji środków żywienia zwierząt, w tym karma dla psów i kotów2).

(nieaktualny)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  4 Rejestr państw, z których mogą być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przetwory mięsne oraz suszone mięso i ekstrakty mięsne z: bydła domowego, parzystokopytnych zwierząt łownych hodowlanych, domowych owiec lub kóz, świń domowych, dzików hodowlanych, domowych jednokopytnych, drobiu domowego, dzikiego ptactwa hodowlanego, domowych królików, parzystokopytnych zwierząt łownych, dzików, dzikich królików i zajęcy oraz dzikiego ptactwa łownego1)

(nieaktualny)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ŚWIADECTWO ZDROWIA

na przetworzone białko zwierzęce do produkcji środków żywienia zwierząt(1)

HEALTH CERTIFICATE

for processed animal protein for use in animal feeding(1)

Nr/No ..............

Kraj wysyłający

Exporting country ............................................

Kraj przeznaczenia

Country of destination .......................................

Ministerstwo

Ministry .....................................................

Władze weterynaryjne

Veterinary authorities .......................................

I. Identyfikacja towaru / Identification of products

Rodzaj towaru

Type of product ..........................................

Rodzaj opakowania

Nature of packaging ......................................

Liczba opakowań

Number of packages .......................................

Waga netto

Net weight ...............................................

II. Pochodzenie towaru / Origin of products

Adres i numer identyfikacyjny zakładu przetwórczego

Address and veterinary approval number of processing

establishment ............................................

..........................................................

..........................................................

Data produkcji

Date of production .......................................

III. Przeznaczenie towaru / Destination of products

Wyżej opisany towar wysłano z:

The above mentioned products will be sent from: ..........

(miejscy załadunku/

place of loading)

do /to....................................................

(miejsce przeznaczenia / place of destination)

Środkiem transportowym

Means of transport .......................................

(nazwa środka transportowego i jego

identyfikacja / means of transport and

registration marks)

Nazwa i adres wysyłającego

Name and address of consignor ............................

Nazwa i adres odbiorcy

Name and address of consignee ............................

IV. Poświadczenie weterynaryjne / Veterinary attestation

Ja, niżej podpisany, urzędowy lekarz weterynarii niniejszym zaświadczam, że opisany w rozdziale I towar spełnia następujące wymagania:

I, the undersigned official veterinarian certify that the product described in Paragraph I satisfies the following requirements:

a) został wyprodukowany w zakładzie nadzorowanym przez władze weterynaryjne,

has been produced in the plant being under the supervision of veterinary authorities,

b) podczas produkcji surowiec poddawany jest ogrzewaniu co najmniej do temperatury 133° C przez 20 minut i pod ciśnieniem 3 barów, a wielkość cząsteczek przed obróbką nie przekraczała 5 cm oraz wykonano badania mikrobiologiczne losowo pobranych prób z magazynu zakładu pzetwórczego i zbadano je w urzędowym laboratorium potwierdzając, że opisany w rozdziale I towar odpowiada następującym wymaganiom(2):

during production the material has been subjected to the heating to at least 133° C throughout its substance for a minimum of 20 minutes at a pressure of 3 bars, with a particle size prior to processing of not more than 5 cm and random samples of final product have been tested in official laboratory and have been found to comply with the following requirements(2):

- Salmonella: brak w / absence in 25 g, n=5, c=0, m=0, M=0,
- Clostridium perfringens: brak w / absence in 1 g,(3)
- Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=3x102 w / in 1 g,
c) wyrywkowe próby pobrane bezpośrednio przed wysyłką towaru zostały zbadane przez kompetentne władze i odpowiadały następującym standardom:

a random sample of the end of product was examined immediately prior to dispatch by competent authority and found to comply with the following standard:

- Salmonella: brak w / absence in 25 g, n=5, c=0, m=0, M=0(2),
d) w kraju wysyłającym surowce, z których wyprodukowano towar opisany w rozdziale I, zakaźna encefalopatia bydła podlega zwalczaniu z urzędu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Międzynarodowego Urzędu ds. Epizootii,

the product described in Chapter I was produced from the animal proteins originated from a country, in which BSE is at the list of the notifable diseases, according to the O.I.E. International Code ,

e) towar nie został wytworzony z materiału specyficznego ryzyka,

the product was not produced from the specific risk material,

f) wysyłany towar został umieszczony w nowych opakowaniach lub w przypadku wysyłki luzem w kontenerach lub innych środkach transportowych starannie oczyszczonych i odkażonych środkiem zatwierdzonym przez kompetentne władze,

the exporting product was packed in a new packaging material or in the case of dispatch as bulk transport, container or any other means of transport were thoroughly cleaned and disinfected with a disinfectant approved by the competent authority,

g) towar wysyłany był przechowywany wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych,

the exporting product was stored in closed stores only,

h) przedsięwzięte zostały wszelkie środki ostrożności w celu zabezpieczenia wysyłanego towaru przed ponownym skażeniem po obróbce cieplnej określonej w rozdziale IV lit. (b).

the exported product has undergone all precautions to avoid recontamination after heat treatment described in to Paragraph IV (b).

Sporządzono w /Done at ...................... dnia/on .........

miejsce / place data / date

Pieczęć(4)

grafika

...................................

Podpis i pieczęć urzędowego lekarza

weterynarii(4)

Signature and seal of the official

veterinarian(4)

Uwagi / Notice

(1) Zgodnie z art. 11 ust. 3 pkt 1 i art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) świadectwo powinno być wystawione w językach polskim i angielskim oraz w języku kraju pochodzenia towaru.

According to Article 11, paragraph 3, subparagraph 1 and Article 12, paragraph 1, subparagraph 1 of the law of 24 April 1997 on control of animal infectious diseases, inspection of animals for slaughter and on the Veterinary Inspection, the health certificate should be issued in Polish and English language as well as in language of country of product origin.

(2) Gdzie / where:

n= liczba próbek składających się na próbę / number of units comprising the sample,

m= wartość progowa dla liczby bakterii - wynik jest zadowalający, jeśli liczba bakterii we wszystkich próbach nie przekracza m,

threshold value for the number of bacteria - the result is satisfactory if the number of bacteria in all sample units does not exceed m,

M= wartość maksymalna dla liczby bakterii - wynik uważany jest za niezadowalający, jeśli liczba bakterii w jednej lub więcej próbach wynosi M lub więcej,

M= maximum value for the number of bacteria - the result is considered unsatisfactory if the number of bacteria in one or more sample units is M or more,

c= liczba prób, w których liczba bakterii może mieć wartości pomiędzy m i M - wynik nadal uznaje się za zadowalający, jeśli liczba bakterii w pozostałych próbach wynosi m lub mniej.

c= number of sample units the bacterial count of which may by between m and M, the sample still being considered acceptable if the bacterial count of the other sample units is m or less.

(3) Próba brana po obróbce termicznej. /Sample taken after treatment.

(4) Pieczęcie i podpisy muszą być w kolorze innym niż kolor druku.

The colour of the seal and signature must be different from the colour of printing.

1 Obwieszczenie utraciło aktualność w części dotyczącej rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce i pasze, w związku z ogłoszeniem w tym zakresie nowego obwieszczenia - zob. M.P.00.40.800.
2 Obwieszczenie utraciło aktualność w części dotyczącej rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce i pasze, w związku z ogłoszeniem w tym zakresie nowego obwieszczenia - zob. M.P.00.40.800.
3 Obwieszczenie utraciło aktualność w części dotyczącej rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce i pasze, w związku z ogłoszeniem w tym zakresie nowego obwieszczenia - zob. M.P.00.40.800.
4 Obwieszczenie utraciło aktualność w części dotyczącej rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce i pasze, w związku z ogłoszeniem w tym zakresie nowego obwieszczenia - zob. M.P.00.40.800.