§ 4. - Rejestracja zakładów wytwarzających i naprawiających narzędzia pomiarowe oraz sprawowanie nadzoru przez organy administracji miar nad wytwarzaniem i naprawą narzędzi pomiarowych.

Monitor Polski

M.P.1967.56.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1967 r.
§  4.
1.
Decyzja o zarejestrowaniu zakładu powinna w szczególności określać:
1)
wykaz narzędzi pomiarowych, które mogą być wytwarzane lub naprawiane przez zakład,
2)
wymagania w zakresie prowadzenia przez zakład ewidencji wytwarzanych i naprawianych narzędzi pomiarowych oraz sposobu znakowania naprawianych narzędzi pomiarowych,
3)
wymagania w zakresie wyposażenia punktu legalizacyjnego zakładu w urządzenia niezbędne do legalizacji narzędzi pomiarowych, jeżeli zakład będzie wytwarzać lub naprawiać narzędzia objęte obowiązkiem legalizacji.
2.
Zakłady wytwarzające i naprawiające narzędzia pomiarowe obowiązane są wywiesić w miejscu widocznym w swoim lokalu decyzję o zarejestrowaniu zakładu.