§ 2. - Rejestracja zakładów wytwarzających i naprawiających narzędzia pomiarowe oraz sprawowanie nadzoru przez organy administracji miar nad wytwarzaniem i naprawą narzędzi pomiarowych.

Monitor Polski

M.P.1967.56.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1967 r.
§  2.
1.
Zakłady wytwarzające i naprawiające narzędzia pomiarowe, zwane dalej "zakładami", obowiązane są przed podjęciem działalności w tym zakresie zgłosić wniosek o rejestrację do właściwego miejscowego okręgowego urzędu jakości i miar.
2.
Wniosek o rejestrację powinien zawierać:
1)
nazwę (w pełnym brzmieniu i używanym skrócie) i adres zakładu oraz miejsce wyrobu lub naprawy narzędzi pomiarowych,
2)
szczegółowy wykaz narzędzi pomiarowych, które mają być wytwarzane lub naprawiane,
3)
wykaz zalegalizowanych kontrolnych narzędzi pomiarowych przeznaczonych do sprawdzania wytwarzanych i naprawianych narzędzi pomiarowych,
4)
dane stwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za kontrolę techniczną w zakresie wytwarzania lub naprawy narzędzi pomiarowych.