§ 3. - Rejestracja spóźnionych roszczeń o zaopatrzenie inwalidzkie.

Monitor Polski

M.P.1952.A-28.416

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1952 r.
§  3.
1.
Spóźnione roszczenia o zaopatrzenie osób innych, niż wymienione w § 1, należy przedkładać Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej z odpowiednim wnioskiem.
2.
Za szczególne okoliczności, które przemawiają za uwzględnieniem spóźnionych roszczeń, można uważać u osób wymienionych w ust. 1:
a)
okoliczności, które w trybie postępowania administracyjnego mogą uzasadniać przywrócenie terminu,
b)
bardzo ciężkie warunki materialne,
c)
okoliczności uznane przez prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi) jako szczególne.