§ 1. - Rejestracja spóźnionych roszczeń o zaopatrzenie inwalidzkie.

Monitor Polski

M.P.1952.A-28.416

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1952 r.
§  1.
Uprawnienia do rejestrowania spóźnionych roszczeń o zaopatrzenie inwalidzkie inwalidów o utracie (ogólnej utracie) zdolności zarobkowej co najmniej 45% i osób pozostałych, jeżeli szczególne okoliczności przemawiają za ich uwzględnieniem, przekazuje się prezydiom wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi) w odniesieniu do:
a)
autochtonów Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska,
b)
członków demokratycznych organizacyj ruchu podziemnego i partyzanckiego (Gwardia Ludowa, Armia Ludowa),
c)
osób pozostałych po osobach wymienionych pod lit. a) i b).