Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1965 r.

Monitor Polski

M.P.1983.26.146

Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 lipca 1983 r.
w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1965 r.

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111) zarządza się, co następuje:
1.
Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego przeprowadzą w okresie od dnia 3 października 1983 r. do dnia 18 listopada 1983 r. rejestrację przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1965 r. Rejestrację przeprowadza się łącznie z przeglądem lekarskim mającym na celu ustalenie ogólnego stanu ich zdrowia.
2.
Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji nie podlegają mężczyźni, którzy już stawili się do poboru.
Termin ogłoszenia rejestracji, o której mowa w § 1, ustala się na dzień 16 września 1983 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.