Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1960 r.

Monitor Polski

M.P.1978.30.110

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 sierpnia 1978 r.
w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1960 r.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220, z 1972 r. Nr 53, poz. 342, z 1973 r. Nr 27, poz. 153, Nr 38, poz. 224, Nr 47, poz. 276, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
Rejestrację mężczyzn urodzonych w 1960 r. przeprowadzą terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego w okresie od dnia 13 listopada do dnia 16 grudnia 1978 r.
Termin ogłoszenia rejestracji, o której mowa w § 1, ustala się na dzień 28 października 1978 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.