Rejestracja i prowadzenie obserwacji ujęć wód podziemnych.

Monitor Polski

M.P.1978.29.107

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 18 sierpnia 1978 r.
w sprawie rejestracji i prowadzenia obserwacji ujęć wód podziemnych.

Na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230) zarządza się, co następuje:
1.
Zarządzenie stosuje się do ujęć wód podziemnych, do których zalicza się studnie wiercone, wbijane, źródła trwale obudowane, szyby kopane, wyrobiska wykorzystywane jako ujęcie wód oraz ujęcia wód z infiltracji brzegowej, zwane dalej "studniami", jeżeli na pobór wód z nich wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
2.
Przepisów zarządzenia nie stosuje się do studni publicznych, przeciwpożarowych, służących do wydobywania wód leczniczych, znajdujących się na terenach będących w zarządzie Sił Zbrojnych oraz ujęć wód kopalnianych położonych w obrębie zakładów górniczych.
1.
Zakład jest obowiązany do zarejestrowania studni przed przystąpieniem do jej eksploatacji.
2.
Rejestr studni prowadzi terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, zwany dalej "organem rejestrującym".
3.
Do wniosku o zarejestrowanie studni należy dołączyć dwa egzemplarze karty rejestracyjnej.
4.
Kartę rejestracyjną studni eksploatowanych lewarowo zakłada się dla każdego otworu studni.
5.
Organ rejestrujący może uzależnić zarejestrowanie studni od przedstawienia przez zakład dokumentacji geologicznej zawierającej ustalenie zasobów wód podziemnych.
6.
Po zarejestrowaniu studni organ rejestrujący przesyła zakładowi jeden egzemplarz karty rejestracyjnej.
1.
Zakład jest zobowiązany do prowadzenia okresowych obserwacji wydajności studni, jeżeli pobór wody przekracza 50 m3 na godzinę, a w pozostałych wypadkach - jeżeli obowiązek prowadzenia obserwacji wydajności studni został nałożony na zakład w pozwoleniu wodnoprawnym.
2.
Organ rejestrujący może nałożyć obowiązek prowadzenia okresowych obserwacji wydajności studni nie wymienionych w ust. 1.
3.
Okresowe obserwacje wydajności studni polegają na przeprowadzaniu, przynajmniej raz na kwartał, pomiarów poziomu zwierciadła wody i wydajności studni oraz wpisaniu w książce eksploatacji studni wyników tych pomiarów.
1.
Pomiar poziomu zwierciadła wody oraz pomiar wydajności studni przeprowadza się w tej samej dekadzie miesiąca. Zakład mający kilka studni powinien przeprowadzać pomiary, w miarę możliwości, w tym samym dniu.
2.
Pomiar poziomu zwierciadła wody polega na ustaleniu odległości zwierciadła wody od stałego znaku umieszczonego na obudowie studni, pomiar zaś wydajności studni polega na ustaleniu ilości metrów sześciennych wody pobieranej w ciągu jednej godziny.
3.
Pomiar poziomu zwierciadła wody w studni eksploatowanej przeprowadza się w czasie ruchu pompy oraz podczas przerw w jej ruchu. Pomiar w czasie ruchu pompy przeprowadza się przed wyłączeniem pompy po najdłuższym okresie jej ruchu, pomiar zaś w czasie przerw w ruchu pompy po najdłuższej przerwie przed jej ponownym włączeniem do ruchu.
4.
Pomiar poziomu zwierciadła wody w studni nieczynnej przeprowadza się w czasie ruchu oraz w czasie przerw w ruchu pompy zainstalowanej w najbliższej studni eksploatowanej. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5.
Pomiar wydajności studni przeprowadza się wyłącznie w studni eksploatowanej. Pomiar wydajności studni przeprowadza się równocześnie z pomiarem poziomu zwierciadła wody.
1.
Zakład jest obowiązany do prowadzenia książki eksploatacyjnej studni.
2.
Książkę eksploatacyjną studni prowadzi się dla każdej studni, z tym że dla studni eksploatowanych lewarowo prowadzi się jedną książkę.
Wzory karty rejestracyjnej i książki eksploatacji studni oraz instrukcje ich prowadzenia zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Rolnictwa.
1.
Zakład jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ rejestrujący o:
1)
trwałych zmianach w poziomie zwierciadła wody, wydajności studni oraz jakości wody,
2)
zmianach technicznych i eksploatacyjnych studni powstałych w wyniku jej renowacji,
3)
zaprzestaniu eksploatacji studni spowodowanym względami technicznymi,
4)
zmianie posiadacza nieruchomości, na której znajduje się studnia,
5)
likwidacji studni.
2.
W wypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, książkę eksploatacji należy przekazać nowemu posiadaczowi nieruchomości, a w razie likwidacji studni - organowi rejestrującemu. Z przekazania książki eksploatacji studni sporządza się protokół.
Zakład, który przed dniem wejścia w życie zarządzenia:
1)
złożył wniosek o rejestrację studni - niezwłocznie prześle organowi rejestrującemu dane niezbędne do zarejestrowania studni,
2)
posiada:
a)
kartę rejestracyjną - prześle organowi rejestrującemu w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie zarządzenia dane dotyczące studni, niezbędne do dostosowania karty rejestracyjnej do przepisów zarządzenia,
b)
książkę eksploatacji studni - dostosowuje ją do przepisów zarządzenia w terminie dwóch lat od dnia wejścia jego w życie.
1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o zakładach, rozumie się przez to państwowe i inne uspołecznione jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne gospodarki nie uspołecznionej.
2.
Przepisy zarządzenia dotyczące zakładów stosuje się odpowiednio do osób fizycznych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1978 r.