Monitor Polski

M.P.1947.154.911

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1947 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
z dnia 10 lipca 1947 r.
wydane w porozumienia z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o rejestracji cudzoziemców oraz przedłużaniu terminu ważności wiz, wydawaniu administracyjnych wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt stały.

W celu uporządkowania spraw pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przypomnienia o ciążących na nich obowiązkach na podstawie art. 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach (Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 465) i §§ 6, 8, 25, 27-30 rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 1929 r. o ruchu cudzoziemców (Dz. U. R. P. Nr 76, poz. 575) zarządza się, co następuje:
§  1. Każdy cudzoziemiec, przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega obowiązkowi meldunkowemu. Obowiązek ten winien być dopełniony w ciągu 24 godzin od chwili przybycia, względnie od chwili zmiany miejsca pobytu (adresu).
§  2. Każdy cudzoziemiec, przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od obowiązku meldunkowego podlega obowiązkowi rejestracji. Obowiązek ten jest jednorazowy i winien być dopełniony osobiście, najpóźniej w terminie 8 dni od chwili przybycia do Polski.
§  3. Rejestrację przeprowadza się w Powiatowych, względnie Miejskich Komendach Milicji Obywatelskiej miejsca pobytu cudzoziemca.
§  4. Wypełnienie obowiązku rejestracji polega na zgłoszeniu się we właściwej Komendzie M. O. w celu:
a) okazania ważnego paszportu zagranicznego, zaopatrzonego w ważną wizę, udzieloną przez jedną z polskich placówek konsularnych za granicą,
b) złożenia wypełnionych i podpisanych dwóch deklaracji rejestracyjnych, zaopatrzonych w dwie fotografie.
§  5. Po dopełnieniu obowiązku rejestracji należy cudzoziemcowi wydać zaświadczenie o rejestracji.
§  6. Zezwolenie na pobyt może uzyskać cudzoziemiec wyłącznie przed przyjazdem do Polski za pośrednictwem właściwego polskiego urzędu konsularnego.
§  7. Przedłużenia terminu ważności wizy wydają Wojewódzkie a w Warszawie i Łodzi Miejskie Komendy Milicji Obywatelskiej miejsca pobytu cudzoziemca.
§  8. Właściwe (§ 7) Wojewódzkie lub Miejskie Komendy Milicji Obywatelskiej wydają cudzoziemcom zezwolenia na zmianę pobytu czasowego na stały.
§  9. Cudzoziemcy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, a którzy nie dopełnili obowiązku rejestracji przed władzami administracji ogólnej po dniu 22 lipca 1944 r., obowiązani są obowiązku tego dopełnić w sposób, przewidziany w niniejszym zarządzeniu, w ciągu 8-miu dni od daty jego wejścia w życie.
§  10. Cudzoziemcy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, a którzy nie posiadają paszportów zagranicznych, zaopatrzonych w ważne wizy pobytowe, winni, jeżeli pragną pozostać w Polsce czasowo lub na stałe, w ciągu 14-tu dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia zwrócić się do właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce o wydanie im ważnych paszportów zagranicznych, zaś w ciągu dalszych 8-miu dni - do właściwej Wojewódzkiej (Miejskiej) Komendy Milicji Obywatelskiej o wydanie administracyjnej wizy pobytowej i zaświadczenia o rejestracji lub zezwolenia na pobyt stały.
§  11. Obowiązkom, wymienionym w niniejszym zarządzeniu, nie podlegają cudzoziemcy, którym służy prawo zakrajowości.
§  12. Zarządzenie niniejsze nie dotyczy Niemców, których rejestrację i pobyt regulują odrębne zarządzenia.
§  13. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.