Monitor Polski

M.P.1953.A-77.919

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 31 lipca 1953 r.
w sprawie rejestru członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Na podstawie § 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. w sprawie stosunku służbowego członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa (Dz. U. Nr 42, poz. 291) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się instrukcję w sprawie sposobu prowadzenia rejestru członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

INSTRUKCJA W SPRAWIE SPOSOBU PROWADZENIA REJESTRU CZŁONKÓW KORPUSU TECHNICZNEGO POŻARNICTWA

§ 1. Każdy członek Korpusu Technicznego Pożarnictwa (K.T.P.) powinien być objęty rejestrem, prowadzonym przez właściwą komendę straży pożarnych.
§  2.
1. Komenda Główna Straży Pożarnych prowadzi rejestr oficerów pożarnictwa bez względu na miejsce ich zatrudnienia oraz rejestr podoficerów i szeregowych pożarnictwa zatrudnionych w Komendzie Głównej Straży Pożarnych, szkołach pożarniczych oraz w ramach stanowisk pracy głównych inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
2. Wojewódzkie komendy straży pożarnych (Komendy Straży Pożarnych m. st. Warszawy i m. Łodzi) prowadzą rejestr podoficerów i szeregowych pożarnictwa nie objętych rejestrem prowadzonym przez Komendę Główną. Właściwa jest ta komenda wojewódzka, na której terenie działania ma siedzibę zakład pracy, zatrudniający członka K.T.P.
§  3. Rejestr prowadzony jest systemem kartotekowym na kartach ewidencyjnych według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej instrukcji.
§  4. Podstawą do objęcia członka K.T.P. rejestrem jest zawiązanie stosunku służbowego członków K.T.P. w jednej z jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.
§  5. Zmiany i uzupełnienia w rejestrze będą dokonywane na podstawie:
a) wydanych rozkazów personalnych,
b) pisemnego zgłoszenia bezpośredniego przełożonego,
c) zgłoszenia osoby zainteresowanej, popartego odpowiednimi dowodami.
§  6. Każdy bezpośredni przełożony członka K.T.P. zgłasza właściwej komendzie prowadzącej rejestr (§ 2):
a) zawiązanie stosunku służbowego z członkami K.T.P.,
b) zmiany stopni służbowych i pełnionych funkcji,
c) wymierzone kary oraz udzielone pochwały i nagrody,
d) rozwiązanie stosunku służbowego oraz przeniesienia.
§  7. Każdy członek K.T.P. obowiązany jest zgłosić właściwej komendzie prowadzącej rejestr (§ 2):
a) zmianę miejsca zamieszkania,
b) zmiany stosunku do służby wojskowej,
c) wykonywane zajęcia dodatkowe.
§  8. W przypadku zmiany miejsca pracy przez członka K.T.P. lub awansowania go do stopnia oficerskiego komenda, której rejestrem objęty był ten członek K.T.P., powinna przesłać do właściwej komendy jego kartę ewidencyjną.
§  9. Komenda prowadząca rejestr obowiązana jest wydać członkowi K.T.P. książeczkę stanu służby według wzoru ustalonego przez Komendanta Głównego Straży Pożarnych za zgodą Ministra Gospodarki Komunalnej.
§  10. Wydanie książeczki stanu służby powinno być odnotowane w kartotece i potwierdzone przez otrzymującego.
§  11. Komendy prowadzące rejestr powinny dokonywać wpisów do książeczki stanu służby o zmianach:
a) posiadanego stopnia,
b) pełnionej funkcji (stanowiska).
§  12. Rejestr członków K.T.P. prowadzą wydziały (samodzielne referaty) kadr właściwych komend straży pożarnych.

Załącznik 

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................