Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.

DZIAŁ  IXB

Postępowanie w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz informacji o działalności Rady Mediów Narodowych

Art.  85g. 
1.  Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z jej działalności wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji przesyła się do właściwej komisji, która po jego rozpatrzeniu przedstawia Senatowi projekt uchwały o:
1) przyjęciu sprawozdania; uchwała o przyjęciu sprawozdania może zawierać uwagi i zastrzeżenia;
2) odrzuceniu sprawozdania.
2.  Do postępowania w sprawie uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 81 i art. 82 ust. 1-4.
3.  Do głosowania nad uchwałą Senatu w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przepisy działu V rozdziału 3 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.  Porządek głosowania jest następujący:
1) głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały, według kolejności przepisów projektu;
2) głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Art.  85h. 
1.  Informację o działalności Rady Mediów Narodowych przesyła się do właściwej komisji, która po jej rozpatrzeniu przedstawia Senatowi projekt uchwały o jej przyjęciu albo odrzuceniu. Uchwała może zawierać uwagi do informacji.
2.  Senat rozpatruje informację, o której mowa w ust. 1, łącznie ze sprawozdaniem, o którym mowa w art. 85g ust. 1.
3.  Przepisy art. 85g ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.