Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.

DZIAŁ  II

Organy Senatu

Art.  4. 

Organami Senatu są:

1) Marszałek Senatu,
2) Prezydium Senatu,
3) Konwent Seniorów,
4) komisje Senatu.
Art.  5. 

Prezydium Senatu tworzą Marszałek i wicemarszałkowie.

Art.  6. 
1.  Senat wybiera Marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.
2.  Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania z kolejnym wyłączaniem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów o wyłączeniu decyduje losowanie. Jeżeli w ostatniej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, procedurę wyboru powtarza się.
3.  Odwołanie Marszałka odbywa się na wniosek co najmniej 34 senatorów, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów.
Art.  7. 
1.  Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Do wyboru wicemarszałków stosuje się przepis art. 6 ust. 2.
2.  Do odwołania wicemarszałka stosuje się odpowiednio art. 6 ust. 3.
Art.  8. 
1.  Marszałek Senatu:
1) stoi na straży praw i godności Senatu;
2) reprezentuje Senat;
3) prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Sejmem, z parlamentami innych krajów, a także z instytucjami oraz innymi organami Unii Europejskiej;
3a) prowadzi sprawy z zakresu współpracy i opieki nad Polonią i Polakami za granicą;
4) ustala plan pracy Senatu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów;
5) zwołuje posiedzenia Senatu;
6) ustala projekt porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów;
7) przewodniczy obradom Senatu i czuwa nad ich przebiegiem;
8) nadaje bieg sprawom przedkładanym Senatowi, zarządza drukowanie ustaw uchwalonych przez Sejm, projektów ustaw, projektów uchwał, sprawozdań i opinii komisji senackich oraz innych dokumentów stanowiących przedmiot obrad Senatu lub komisji, a także doręczenie ich senatorom;
8a) (uchylony);
9) sprawuje nadzór nad terminowością prac Senatu i jego organów;
10) sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich i zleca im rozpatrzenie określonych spraw;
11) zwołuje posiedzenia Prezydium Senatu, przewodniczy obradom i kieruje jego pracami;
12) zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom;
13) czuwa nad wykonywaniem wobec Senatu, organów Senatu i senatorów konstytucyjnych i ustawowych obowiązków przez organy państwowe i samorządu terytorialnego, podporządkowane im jednostki oraz inne obowiązane podmioty;
14) dokonuje ocen wykonywania przez organy państwowe i samorządu terytorialnego obowiązków wobec Senatu, organów Senatu i senatorów oraz przedstawia te oceny senatorom;
15) udziela senatorom pomocy w wykonywaniu mandatu i podejmuje, na ich wniosek, odpowiednie działania zmierzające do załatwienia przedłożonych spraw;
16) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu;
16a) określa, w drodze zarządzenia, zasady wstępu osób wykonujących zawodową działalność lobbingową, osób biorących udział w wysłuchaniu publicznym oraz publiczności na posiedzenia Senatu lub komisji senackich, uwzględniając konieczność przestrzegania powagi, porządku i wymagań bezpieczeństwa;
17) ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, a w zakresie opieki nad Polonią oraz Polakami za granicą także Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, oraz nadzoruje wykonanie budżetu;
18) nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Senatu;
19) powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich;
19a) (uchylony).
20) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu.
2.  Marszałek Senatu wykonuje także inne zadania przewidziane w Konstytucji i ustawach.
3.  Marszałek Senatu podpisuje w imieniu Senatu pisma do adresatów zewnętrznych.
4.  Marszałek Senatu może upoważnić senatora lub grupę senatorów do wykonywania określonych czynności.
Art.  9. 

Prezydium Senatu:

1) z zastrzeżeniem uprawnień Marszałka i wicemarszałków Senatu wynikających z art. 42 ust. 2, dokonuje wykładni Regulaminu Senatu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich;
2) zleca komisjom rozpatrzenie spraw w określonym zakresie;
3) ustala zasady organizowania doradztwa naukowego na rzecz Senatu i jego organów, powoływania doradców oraz korzystania z opinii i ekspertyz;
3a) określa zasady zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, rozpatruje oferty realizacji tych zadań i zleca ich realizację po zasięgnięciu opinii Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą;
4) czuwa nad wykonywaniem przez senatorów ich obowiązków;
5) opiniuje sprawy wniesione przez Marszałka Senatu;
6) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu.
Art.  10. 
1.  Porządek dzienny obrad i termin posiedzenia Prezydium Senatu ustala Marszałek Senatu.
2.  W posiedzeniach Prezydium Senatu biorą udział z głosem doradczym Szef Kancelarii Senatu oraz osoby zaproszone przez Marszałka Senatu.
3.  Z posiedzeń Prezydium Senatu sporządza się protokół, który podpisuje Marszałek Senatu. Protokół stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu posiedzenia Prezydium i jest dostępny dla wszystkich senatorów.
4.  Prezydium Senatu podejmuje uchwały lub inne decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Marszałka Senatu.
Art.  11. 
1.  Wicemarszałkowie Senatu:
1) przewodniczą w zastępstwie Marszałka obradom Senatu;
2) sprawują w zastępstwie Marszałka powierzone przez niego funkcje.
2.  Podczas zastępowania Marszałka, na wicemarszałkach ciążą obowiązki oraz przysługują im prawa Marszałka wynikające z Regulaminu Senatu.
Art.  12. 
1.  Komisje Senatu są organami powołanymi do rozpatrywania i opracowywania spraw z własnej inicjatywy oraz przekazanych im przez Senat, Marszałka Senatu lub Prezydium Senatu.
2.  Komisje w ramach swoich kompetencji rozpatrują i przedstawiają Senatowi sprawozdania dotyczące ustaw uchwalonych przez Sejm.
3.  Komisje zajmują również stanowiska co do prawidłowości wprowadzania w życie i sposobu wykonywania ustaw.
4.  Komisje w porozumieniu z Komisją Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich mogą opracowywać regulaminy swojego działania.
Art.  13. 
1.  Senat powołuje komisje stałe do określonego rodzaju spraw oraz może powoływać i rozwiązywać komisje nadzwyczajne do realizacji określonych zadań.
2.  Przewodniczących i członków komisji wybiera i odwołuje Senat.
3.  Marszałek Senatu z inicjatywy własnej lub Prezydium Senatu, a także na wniosek co najmniej czterech przewodniczących komisji zwołuje posiedzenie przewodniczących komisji Senatu.
4.  Posiedzenia przewodniczących komisji Senatu służą koordynacji współpracy między komisjami, wskazywaniu potrzebnych inicjatyw ustawodawczych oraz rozpatrywaniu innych spraw przedstawionych przez Marszałka, Prezydium Senatu lub przewodniczących komisji.
Art.  14. 
1.  Projekty uchwał w sprawie powołania i rozwiązania komisji, a także ustalenia ich składów przygotowuje i przedstawia Senatowi Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich.
2.  Projekty uchwał w sprawie powołania i odwołania przewodniczącego komisji Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przygotowuje i przedstawia Senatowi na wniosek odpowiedniej komisji, a projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego komisji - także w przypadku złożenia przez przewodniczącego Marszałkowi Senatu pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.  Do projektów uchwał, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisów działu IX.
4.  Z wnioskiem o odwołanie przewodniczącego komisji może wystąpić także Marszałek Senatu z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Senatu.
5.  (uchylony).
Art.  15. 
1.  Ustanawia się następujące komisje stałe:
1) Budżetu i Finansów Publicznych;
2) Gospodarki Narodowej i Innowacyjności;
2a) Infrastruktury;
3) Kultury i Środków Przekazu;
4) Nauki, Edukacji i Sportu;
5) Obrony Narodowej;
6) Praw Człowieka, Praworządności i Petycji;
7) Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich;
8) Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej;
9) Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
10) Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej;
11) Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą;
12) (uchylony);
13) Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej;
14) Środowiska;
15) Ustawodawczą;
16) Zdrowia.
2.  Przedmiotowy zakres działania komisji stałych określa załącznik do Regulaminu Senatu.
Art.  16. 
1.  Konwent Seniorów jest organem zapewniającym współdziałanie klubów senackich i kół senackich w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac Senatu.
2.  Konwent Seniorów tworzą: Marszałek, wicemarszałkowie oraz senatorowie - przedstawiciele klubów senackich oraz przedstawiciele porozumień, o których mowa w art. 21 ust. 5, a także klubów parlamentarnych, jeżeli skupiają co najmniej 7 senatorów.
3.  Konwent Seniorów wykonuje swoje zadania poprzez:
1) opiniowanie projektów porządku obrad Senatu;
2) opiniowanie planu pracy oraz wypowiadanie się w sprawie terminów posiedzeń Senatu;
3) wskazywanie potrzebnych inicjatyw ustawodawczych;
4) rozpatrywanie oraz przedstawianie wniosków w sprawie sposobu prowadzenia dyskusji lub obrad Senatu;
5) rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Marszałka Senatu, Prezydium Senatu lub przedstawicieli klubów i porozumień, o których mowa w art. 21 ust. 5.
4.  Konwent Seniorów zwołuje Marszałek Senatu z inicjatywy własnej, Prezydium Senatu lub na wniosek klubu albo jednego z porozumień, o których mowa w art. 21 ust. 5.
5.  Do posiedzeń Konwentu Seniorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1-3.
Art.  17. 
1.  Senat wybiera ze swego grona od sześciu do ośmiu sekretarzy Senatu. Wybór odbywa się łącznie, chyba że Senat postanowi inaczej.
2.  Sekretarze Senatu prowadzą listę mówców i protokoły posiedzeń Senatu, dokonują obliczenia wyników głosowania i pełnią inne czynności zlecone przez Marszałka Senatu.