Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2020 r.
Art.  97. 

Kancelaria Senatu wykonuje zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Senatu i jego organów oraz udziela pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego.