Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  77. 
1.  Wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem ustawy składa się w formie pisemnej Marszałkowi Senatu; wnosząc projekt wnioskodawca wskazuje swego przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania go w pracach nad tym projektem.
2.  Do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, które powinno zawierać:
1) wyjaśnienie celu ustawy;
2) przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma zostać uregulowana;
3) wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym;
4) przedstawienie oczekiwanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych;
5) przedstawienie założeń podstawowych aktów wykonawczych do ustawy;
6) oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
3.  Marszałek Senatu może zwrócić się do senatora będącego reprezentantem wnioskodawcy projektu o uzupełnienie treści uzasadnienia, jeżeli nie spełnia ono wymagań określonych w ust. 2.