Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  75b. 
1.  Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej może uchwalić opinię:
1) o projekcie aktu ustawodawczego lub innego aktu prawnego Unii Europejskiej;
2) o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej zajmowanym w trakcie przebiegu procedur stanowienia prawa Unii Europejskiej;
3) o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu aktu ustawodawczego lub innego aktu prawnego w Radzie Unii Europejskiej;
4) o innym przedłożonym dokumencie.
2.  W przypadku, o którym mowa w art. 75a ust. 2, Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej uchwala opinię na podstawie opinii komisji, do której skierowano dokumenty. Nieuwzględnienie opinii komisji wymaga uzasadnienia.