Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  72. 
1.  Marszałek Senatu kieruje uchwałę Sejmu w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie, w rozumieniu art. 122 ust. 4 Konstytucji, do właściwych komisji, w tym do Komisji Ustawodawczej. Komisje obradują wspólnie.
2.  Komisje w terminie określonym przez Marszałka Senatu, nie dłuższym jednak niż 14 dni, przygotowują projekt uchwały Senatu w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie, w którym proponują:
1) przyjęcie uchwały Sejmu bez poprawek;
2) wprowadzenie do tekstu uchwały Sejmu poprawek.
2a.  Przepis art. 68 ust. 2a stosuje się odpowiednio.
3.  Wnioski zgłaszane przez komisje oraz senatorów do uchwały Sejmu w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie mogą obejmować wyłącznie zmiany zmierzające do usunięcia niezgodności ustawy z Konstytucją oraz ich niezbędne konsekwencje.