Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2020 r.
Art.  7.  3
1.  Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Jeżeli zgłoszono więcej niż czterech kandydatów, przepisy art. 6 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
2.  Odwołanie wicemarszałka odbywa się na wniosek co najmniej 34 senatorów, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów.
3 Art. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 3 uchwały z dnia 4 czerwca 2020 r. (M.P.2020.499) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 czerwca 2020 r.