Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  48. 
1.  Poza porządkiem obrad lub w związku z debatą Marszałek Senatu udziela głosu jedynie w celu zgłoszenia wniosku formalnego, repliki lub sprostowania błędnie zrozumianej lub nieściśle przytoczonej wypowiedzi. Wystąpienie takie nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
2.  Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) ogłoszenie przerwy lub odroczenie posiedzenia;
2) uchwalenie tajności posiedzenia;
3) zamknięcie listy zgłoszonych mówców;
4) odroczenie lub zamknięcie dyskusji;
5) przejście do porządku obrad;
6) odesłanie do komisji;
7) głosowanie bez dyskusji;
8) uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad albo porządku obrad;
9) zmianę sposobu prowadzenia obrad, dyskusji i przeprowadzenia głosowania;
10) ograniczenie czasu przemówień;
11) stwierdzenie quorum;
12) policzenie głosów.
3.  Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie.
4.  O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku formalnego Senat rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.