Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  47. 
1.  Marszałek Senatu czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Senatu oraz powagi i porządku na sali posiedzeń.
2.  Marszałek przywołuje "do porządku" senatora, który narusza powagę Senatu lub zakłóca porządek obrad.
3.  Marszałek przywołuje "do porządku z zapisaniem do protokołu" senatora, który dopuścił się ciężkiego naruszenia powagi Senatu lub naruszenia porządku obrad.
3a.  Marszałek może stwierdzić, że senator narusza powagę Senatu lub uniemożliwia prowadzenie obrad, jeżeli nadal narusza on powagę Senatu lub zakłóca porządek obrad, pomimo że na tym samym posiedzeniu został już przywołany "do porządku z zapisaniem do protokołu".
4.  Marszałek może podjąć decyzję o wykluczeniu senatora z posiedzenia, jeżeli nadal zakłóca on porządek obrad, pomimo że na tym samym posiedzeniu Marszałek stwierdził, że senator uniemożliwia prowadzenie obrad.
5.  W przypadku określonym w ust. 4 Marszałek może zarządzić przerwę w obradach.
6.  Od decyzji Marszałka, o której mowa w ust. 3-4, senator może odwołać się do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Komisja odwołanie oddala bądź zwraca się do Marszałka o uchylenie decyzji. Marszałek uwzględnia wniosek Komisji albo sprawę przedstawia Senatowi do rozstrzygnięcia.
7.  Do czasu rozstrzygnięcia sprawy senator nie bierze udziału w posiedzeniu, na którym zapadła decyzja o wykluczeniu.