Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  29. 
1.  Pierwsze w kadencji posiedzenie Senatu zwołuje Prezydent w terminie określonym w Konstytucji.
2.  Kancelaria Senatu zawiadamia senatorów o zarządzeniu Prezydenta w tej sprawie.