Art. 15. - Regulamin Senatu.

Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2020 r.
Art.  15. 
1. 
Ustanawia się następujące komisje stałe:
1)
Budżetu i Finansów Publicznych;
2)
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności;
2a)
Infrastruktury;
3)
Kultury i Środków Przekazu;
4)
Nauki, Edukacji i Sportu;
5)
Obrony Narodowej;
6)
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji;
7)
Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich;
8)
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej;
9)
Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
10)
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej;
11)
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą;
12)
(uchylony);
13)
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej;
14)
Środowiska;
15)
Ustawodawczą;
16)
Zdrowia.
2. 
Przedmiotowy zakres działania komisji stałych określa załącznik do Regulaminu Senatu.