Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  11. 
1.  Wicemarszałkowie Senatu:
1) przewodniczą w zastępstwie Marszałka obradom Senatu;
2) sprawują w zastępstwie Marszałka powierzone przez niego funkcje.
2.  Podczas zastępowania Marszałka, na wicemarszałkach ciążą obowiązki oraz przysługują im prawa Marszałka wynikające z Regulaminu Senatu.