Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  102. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".