Art. 5. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2021.483 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2021 r.
Art.  5. 
1. 
Marszałek Sejmu obejmuje przewodnictwo obrad.
2. 
Sejm, w drodze uchwały, ustala liczbę wicemarszałków.
3. 
Projekt uchwały może wnieść co najmniej 15 posłów.
4. 
Do projektu nie stosuje się przepisów o terminie wniesienia i doręczenia projektów. Projekt uchwały rozpatruje się w jednym czytaniu.
5. 
Marszałek Sejmu zarządza wybory wicemarszałków Sejmu.
6. 
Do wyboru wicemarszałków Sejmu stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 ust. 2-5.