Art. 121. - [Reprezentant Sejmu w postępowaniu przed TK; opinia Komisji Ustawodawczej] - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2022.990 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 2023 r.
Art.  121.  [Reprezentant Sejmu w postępowaniu przed TK; opinia Komisji Ustawodawczej]
1. 
W postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie stwierdzenia zgodności ustawy z przepisami konstytucyjnymi Sejm jest reprezentowany przez przedstawiciela, którego wyznacza Marszałek Sejmu spośród posłów.
2. 
Komisja Ustawodawcza przed terminem rozprawy wydaje opinię o zawartych we wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny zarzutach co do niezgodności ustawy z przepisami konstytucyjnymi 8 . Poseł wyznaczony na przedstawiciela Sejmu ma obowiązek uczestniczyć w posiedzeniu Komisji.
8 Obecnie dotyczy przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.