Monitor Polski

M.P.1969.23.178

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1969 r.

UCHWAŁA Nr 95
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 czerwca 1969 r.
w sprawie regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Zakres i sposób działania Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz liczbę członków i tryb ich powoływania określa regulamin Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. Wykonanie uchwały porucza się ministrom sprawującym nadzór nad szkołami wyższymi oraz Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
§  3. Traci moc uchwała nr 387 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (Monitor Polski z 1959 r. Nr 83, poz. 437 i z 1963 r. Nr 28, poz. 143).
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Zakres działania.

§  1.
1. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, zwana dalej "Radą", jest organem doradczym i opiniodawczym Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego we wszystkich istotnych sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, a w szczególności w sprawach:
1) ogólnych założeń perspektywicznego rozwoju szkolnictwa wyższego,
2) stanu i perspektyw rozwoju poszczególnych kierunków i rodzajów studiów, prowadzonych w szkołach wyższych,
3) pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach wyższych, planu studiów i ramowych programów nauczania, regulaminów studiów oraz pomocy naukowych,
4) planu rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej w poszczególnych dziedzinach nauk i typach szkół wyższych,
5) rozwoju badań naukowych w szkołach wyższych oraz współpracy szkół z innymi instytucjami w tym zakresie,
6) zasad organizacji i struktury oraz rozmieszczenia szkół wyższych.
2. Na wniosek ministrów sprawujących nadzór nad szkołami wyższymi lub samodzielnymi placówkami typu naukowo-dydaktycznego Rada w zakresie swej właściwości określonej przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych udziela opinii w sprawach:
1) przedstawiania kandydatów do tytułu naukowego,
2) zatwierdzania uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,
3) powoływania z inicjatywy ministra na stanowisko docenta kandydata, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego,
4) założenia przez ministra sprzeciwu co do uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora,
5) uprawnienia jednostek organizacyjnych szkół wyższych i samodzielnych placówek typu naukowo-dydaktycznego do nadawania stopni naukowych,
6) przeniesienia do innej szkoły profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, docenta - który nie wyraził na to zgody,
7) wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie szkoły wyższej niepaństwowej lub cofnięcia tej zgody,
8) przyznania szkole wyższej niepaństwowej prawa nadawania tytułów, o których mowa w art. 46 ustawy o szkolnictwie wyższym, oraz stopni naukowych,
9) odwołania od uchwały rady wydziału (rady naukowej) w wypadkach określonych przepisami dotyczącymi warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
3. Rada działa także w innych sprawach osobowych na wniosek ministra, sprawującego nadzór nad szkołą wyższą.

Skład Rady oraz tryb powoływania jej członków.

§  2.
1. Przewodniczącym Rady jest Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. W razie nieobecności Ministra funkcje przewodniczącego Rady pełni zastępujący go podsekretarz stanu.
2. Członkami Rady są profesorowie zwyczajni, profesorowie nadzwyczajna i docenci, reprezentujący główne kierunki i rodzaje studiów w szkołach wyższych.
3. Rada składa się z 99 członków, w tym 66 członków wybranych na zebraniach elektorów i 33 członków powoływanych przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
4. Liczbę mandatów dla członków Rady z wyboru, reprezentujących główne kierunki i rodzaje studiów w poszczególnych typach szkół, ustala Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z ministrami, którzy sprawują nadzór nad szkołami wyższymi, działającymi na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz na podstawie ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym.
§  3. Elektorów, o których mowa w § 2 ust. 3, w liczbie ustalonej przez ministrów sprawujących nadzór nad szkołami wyższymi, wybierają senaty szkół wyższych spośród profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych, docentów, starszych wykładowców i wykładowców szkoły wyższej. Tryb wyboru elektorów ustala rektor.
§  4.
1. Zebrania elektorów dla wyboru członków Rady zwołują i tryb przeprowadzania wyborów ustalają ministrowie sprawujący nadzór nad szkołami wyższymi.
2. Właściwy minister może zarządzić przeprowadzenie wyborów członków Rady na ogólnokrajowym zebraniu profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych, docentów, starszych wykładowców i wykładowców, zatrudnionych w podległych szkołach. Zebranie zwołuje i tryb przeprowadzenia wyborów ustala właściwy minister.
3. Protokoły zebrań wyborczych, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się Ministrowi Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
§  5.
1. Kadencja członków Rady trwa 3 lata, licząc od chwili ukonstytuowania się Rady.
2. W razie wygaśnięcia w okresie trwania kadencji mandatu członka Rady, Prezydium Rady dokooptowuje do składu Rady nowego członka spośród profesorów lub docentów szkół wyższych.
3. Mandat członka dokooptowanego do składu Rady wygasa z upływem jej kadencji.

Sposób działania Rady.

§  6. Rada działa na plenarnych posiedzeniach oraz przy pomocy swoich organów.
§  7.
1. Plenarne posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy w porozumieniu z sekretarzem Rady lub - gdy uzna to za konieczne - w porozumieniu z Prezydium Rady. Przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać plenarne posiedzenie Rady, jeśli zażąda tego co najmniej 1/3 ogólnej liczby jej członków.
2. W plenarnych posiedzeniach Rady biorą udział z głosem doradczym przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz władz naczelnych organizacji młodzieżowych. Przewodniczący Rady może zaprosić na plenarne posiedzenie Rady także inne osoby z głosem doradczym.
§  8.
1. Organami Rady są Prezydium i sekcje oraz powoływane w razie potrzeby, w trybie określonym w § 12, komisje i zespoły rzeczoznawców.
2. W skład Prezydium wchodzą przewodniczący Rady oraz członkowie Prezydium Rady, powoływani w trybie określonym w § 9.
§  9.
1. Rada na pierwszym plenarnym posiedzeniu dokonuje wyboru spośród siebie członków Prezydium Rady: sekretarza i 5 członków. Przewodniczący Rady powołuje spośród członków Rady dalszych 3 członków Prezydium Rady.
2. Przewodniczący Rady przy udziale członków Prezydium, o których mowa w ust. 1:
1) powołuje sekcje według zasad określonych w § 11,
2) wyznacza termin zwołania przez sekcje pierwszego posiedzenia dla dokonania wyboru przez członków sekcji spośród siebie przewodniczącego sekcji.
3. Przewodniczący sekcji wchodzą w skład prezydium Rady.
4. Jeżeli dla szkół określonego typu nie została powołana odrębna sekcja, przewodniczący Rady może powołać na członka Prezydium Rady jednego z reprezentantów tych szkół spośród członków Rady.
§  10.
1. Prezydium Rady wykonuje pomiędzy plenarnymi posiedzeniami czynności należące do zakresu działania Rady oraz:
1) ustala roczny plan pracy Rady,
2) ustala zadania i wytyczne dla pracy sekcji i komisji oraz rozpatruje ich wnioski i sprawozdania z działalności,
3) wykonuje inne czynności określone przepisami niniejszego regulaminu.
2. Prezydium Rady na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona zastępcę sekretarza Rady.
3. W posiedzeniach Prezydium Rady mogą brać udział na zaproszenie przewodniczącego przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, władz naczelnych organizacji młodzieżowych oraz inne osoby z głosem doradczym.
4. Pracą Prezydium Rady organizuje sekretarz Rady, który koordynuje z ramienia Prezydium Rady działalność wszystkich jej organów oraz dysponuje środkami finansowymi Rady w ramach przyznanych na ten cel kredytów.
§  11.
1. Sekcje powołuje się dla poszczególnych typów szkół albo grup dyscyplin naukowych. W skład sekcji wchodzą członkowie Rady reprezentujący dany typ szkoły lub dyscypliną naukową. Członek Rady może być członkiem więcej niż jednej sekcji. Sekcja nie może liczyć mniej niż 3 osoby. W uzasadnionych wypadkach Prezydium Rady może powołać dla określonego typu szkół, nie posiadających odpowiedniej liczby reprezentantów w Radzie, sekcję włączając do jej składu członków innych sekcji.
2. Sekcje opiniują sprawy dotyczące problematyki poszczególnych typów szkół i grup dyscyplin zgodnie z zakresem zadań i wytycznymi ustalonymi przez Prezydium Rady.
3. Sekcje mogą podejmować prace także z własnej inicjatywy w sprawach dotyczących reprezentowanych przez nie szkół i grup dyscyplin naukowych zgodnie z zakresem działania Rady.
4. Posiedzenia sekcji zwołują ich przewodniczący.
5. Przy omawianiu odpowiednich spraw i problemów na posiedzenia poszczególnych sekcji mogą być zapraszani przedstawiciele innych sekcji, a także osoby nie będące członkami Rady.
§  12.
1. Prezydium Rady może powoływać w obrębie sekcji lub poza sekcjami komisje Rady, wyznaczając przewodniczącego i członków komisji.
2. Przewodniczący sekcji w porozumieniu z sekretarzem Rady może powołać w obrębie sekcji zespoły rzeczoznawców. Zespoły te działają zgodnie z wytycznymi sekcji.
3. Na przewodniczących komisji powoływane są osoby spośród członków Rady.
4. Na członków komisji oraz przewodniczących i członków zespołów rzeczoznawców mogą być powoływane osoby spoza Rady.
§  13.
1. Obsługę kancelaryjną Rady i jej organów wykonuje Biuro Sekretariatu Rady w Ministerstwie Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
2. Skład Biura Sekretariatu Rady stanowią pracownicy, Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego przydzieleni do pracy w Biurze przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.

Finansowanie działalności Rady.

§  14. Wydatki związane z działalnością Rady i jej organów pokrywane są z budżetu Państwa w części dotyczącej Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
§  15.
1. Członkowie Rady oraz inne osoby zaproszone do udziału w pracach Rady i jej organów otrzymują za udział w posiedzeniach wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
2. Osobom zamiejscowym przysługuje ponadto zwrot kosztów podróży, należność za noclegi oraz diety według zasad obowiązujących pracowników państwowych.
§  16. Sekretarz Rady i jego zastępca pobierają stałe wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości ustalonej przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Ministrem Finansów.
§  17. Opracowania merytoryczne określonych zagadnień objętych działaniem Rady mogą być zlecane rzeczoznawcom, na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia. Rzeczoznawcą może być członek Rady lub osoba spoza jej grona. Wysokość wynagrodzenia określa sekretarz Rady według zasad stosowanych ogólnie za tego rodzaju pracę.
§  18. Przepisy regulaminu dotyczące ministrów, sprawujących nadzór nad szkołami wyższymi, stosuje się odpowiednio do Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.