§ 80b. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  80b. 
1. 
Potwierdzenie projektu ustawy albo projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów następuje przez akceptację jego treści.
2. 
W celu potwierdzenia projektu ustawy albo projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje projekt osobom wchodzącym w skład Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń Komitetu.
3. 
Potwierdzenie projektu ustawy albo projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów następuje w trybie obiegowym, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów albo działającego z jego upoważnienia Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Przepisy § 68 ust. 4 i 5 stosuje się.