§ 63. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  63. 
1. 
Uwagi do projektu dokumentu rządowego mają prawo zgłosić osoby wchodzące w skład Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz stali uczestnicy posiedzeń Komitetu.
1a. 
Szef Rządowego Centrum Analiz przedstawia opinię o projekcie dokumentu rządowego, sporządzoną przez Centrum Analiz.
1b. 
Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przedstawia opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej albo projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej.
2. 
Uwagi do projektu oraz opinię Centrum Analiz wnosi się za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu. Termin ten może zostać zmieniony przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, jeżeli wymaga tego rodzaj i treść projektu dokumentu rządowego, stopień jego złożoności lub pilność sprawy.
2a. 
Opinię, o której mowa w ust. 1b, wnosi się za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Opinię zawierającą uwagi do projektu Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje organowi wnioskującemu, który ma obowiązek przedstawić stanowisko w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii.
3. 
Organ wnioskujący ustosunkowuje się do uwag zgłoszonych do projektu oraz do opinii Centrum Analiz w terminie 2 dni od dnia, w którym upłynął termin zgłaszania tych uwag lub przedstawienia tej opinii. W przypadku nieustosunkowania się w terminie do zgłoszonych uwag lub do przedstawionej opinii Centrum Analiz, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może skierować projekt do rozpatrzenia w innym terminie.
3a. 
Jeżeli analiza opinii Centrum Analiz, opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej lub uwag zgłoszonych do projektu, lub analiza stanowisk zawartych w ustosunkowaniu się do opinii Centrum Analiz, opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej lub tych uwag wskaże, że jest zasadne ponowne przeprowadzenie uzgodnień w całości lub w określonym zakresie, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt organowi wnioskującemu, zobowiązując go do ich przeprowadzenia, w szczególności może zobowiązać go do zorganizowania konferencji uzgodnieniowej.
4. 
Opinię Centrum Analiz, opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej i uwagi zgłoszone do projektu oraz ustosunkowanie się do tych opinii i uwag przekazuje się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przepisy § 60a ust. 2 i 3 stosuje się.