§ 42. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  42. 
1. 
W ramach uzgodnień projektu aktu normatywnego koordynator OSR zajmuje stanowisko dotyczące OSR, w szczególności pod względem jej zakresu i zakresu konsultacji publicznych i opiniowania projektu, chyba że ocena została dokonana zgodnie z § 32. Przepis § 33 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2. 
W ramach uzgodnień projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej albo projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej, minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przedstawia dodatkowo opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.
3. 
W przypadku projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej w opinii, o której mowa w ust. 2, wskazuje się również regulacje projektu, które wykraczają poza ten cel.
4. 
W przypadku projektu aktu normatywnego innego niż wymieniony w ust. 2 minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przedstawia opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, jeżeli wystąpi o to organ wnioskujący, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
5. 
Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera uzasadnienie obejmujące wskazanie zagadnienia lub przepisów projektu, które wymagają dokonania oceny, oraz powodów, dla których powstały wątpliwości co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej.
6. 
Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej może przedstawić opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu aktu normatywnego innego niż wymieniony w ust. 2, z własnej inicjatywy.