§ 39. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  39. 
1. 
W przypadkach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej organ wnioskujący w ramach procesu opiniowania projektu dokumentu rządowego przedstawia go organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
2. 
(uchylony).