§ 33. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  33. 
1. 
W przypadku zgłoszenia przez koordynatora OSR uwag do OSR organ wnioskujący uwzględnia uwagi albo zajmuje stanowisko wobec zgłoszonych uwag.
2. 
Kierując projekt aktu normatywnego do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, organ wnioskujący dołącza do projektu stanowisko koordynatora OSR dotyczące OSR albo przedstawia informację o nieprzedstawieniu takiego stanowiska w terminie.