§ 25aa. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  25aa. 
1. 
W toku rozpatrywania wniosku o wprowadzenie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Zespół do spraw Programowania Prac Rządu może postanowić o powierzeniu opracowania projektu ustawy innemu podmiotowi niż organ wnioskujący, w szczególności Rządowemu Centrum Legislacji.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wnioskujący współpracuje z podmiotem, któremu powierzono opracowanie projektu ustawy, i udziela mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów oraz przekazywanie szczegółowych propozycji rozwiązań niezbędnych do opracowania projektu.
3. 
Po opracowaniu projektu ustawy podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje projekt organowi wnioskującemu.
4. 
Organ wnioskujący kieruje projekt ustawy opracowany przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, do dalszych prac legislacyjnych po jego uzupełnieniu zgodnie z wymogami określonymi niniejszą uchwałą, w szczególności po sporządzeniu i dołączeniu do projektu ustawy jego uzasadnienia wraz z oceną skutków regulacji przedstawiającą wyniki oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych.
5. 
Zmiany w projekcie ustawy opracowanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, organ wnioskujący wprowadza we współpracy z tym podmiotem.