§ 19. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  19. 
1. 
W rozumieniu niniejszej uchwały projektem dokumentu rządowego jest projekt:
1)
ustawy;
2)
aktu normatywnego Rady Ministrów;
3)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów lub ministra;
4)
zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.
2. 
W rozumieniu niniejszej uchwały projektem dokumentu rządowego jest także projekt innego dokumentu, w szczególności strategii, programu, sprawozdania, informacji, stanowiska Rządu do pozarządowego projektu ustawy lub innego stanowiska, przewidzianego w obowiązujących przepisach, zleconego przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów albo przygotowywanego za jego zgodą w celu przedstawienia Radzie Ministrów.
3. 
Postępowanie z projektami umowy międzynarodowej, instrukcji negocjacyjnej i innych dokumentów związanych z zawieraniem i wypowiadaniem umów międzynarodowych regulują odrębne przepisy.