§ 156c. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  156c. 
1. 
Projekt stanowiska nie podlega uzgodnieniom, konsultacjom publicznym lub opiniowaniu, rozpatrzeniu przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw ani rozpatrzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów, z wyjątkiem przypadku określonego w § 90 ust. 2.
2. 
Projekt stanowiska Rządowe Centrum Legislacji przesyła do akceptacji ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej, o których mowa w § 156b ust. 2 i 3.
3. 
Stanowisko jest podpisywane przez Prezesa Rady Ministrów.