§ 156b. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  156b. 
1. 
Projekt stanowiska opracowuje Rządowe Centrum Legislacji.
2. 
Opracowując projekt stanowiska, Rządowe Centrum Legislacji zasięga opinii właściwego ministra lub centralnego organu administracji rządowej.
3. 
Jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem sprawy rozstrzyganej przez Trybunał Konstytucyjny, Rządowe Centrum Legislacji, opracowując projekt stanowiska, zasięga opinii:
1)
ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w zakresie przepisów prawa Unii Europejskiej, sposobu implementacji, wykonania lub interpretacji tego prawa, lub orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
2)
ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie zgodności przepisów aktu normatywnego z międzynarodowymi uregulowaniami dotyczącymi praw człowieka, w szczególności Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzoną w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 284, z późn. zm.).
4. 
Minister lub centralny organ administracji rządowej przedstawia opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez Rządowe Centrum Legislacji. Wyznaczając termin na przedstawienie opinii, Rządowe Centrum Legislacji uwzględnia termin na przedstawienie stanowiska wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny.