§ 152. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  152. 
1. 
Członek Rady Ministrów właściwy w sprawach regulowanych danym aktem normatywnym przygotowuje ocenę jego funkcjonowania, zwaną dalej "OSR ex post", jeżeli:
1)
o przygotowanie OSR ex post wystąpi:
a)
Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy,
b)
Szef Rządowego Centrum Analiz,
c)
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
d)
Prezes Rządowego Centrum Legislacji;
2)
wynika to z OSR projektu aktu normatywnego przyjętego przez Radę Ministrów.
2. 
Członek Rady Ministrów może przygotować OSR ex post z własnej inicjatywy.
3. 
OSR ex post może dotyczyć aktu normatywnego lub jego części.