§ 132a. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  132a. 
Opracowanie oraz skierowanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania następuje po wpisaniu projektu do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów. Przepisy § 25a ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.