Regulamin prac terytorialnych, okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

Monitor Polski

M.P.1961.1.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1973 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 29 grudnia 1960 r.
w sprawie regulaminu prac terytorialnych, okręgowych i obwodowych komisji wyborczych. *

Na podstawie art. 25, art. 42 ust. 2, art. 48 ust. 4, art. 62 ust. 1, art. 66 ust. 4 i art. 71 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1960 r. Nr 58, poz. 325), art. 30 ust. 1, art. 43 ust. 2, art. 48 ust. 5, art. 63 ust. 1, art. 66 ust. 3, art. 68 ust. 3 i art. 69 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad narodowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 58, poz. 326) i w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1960 r. o uzupełnieniu i zmianie niektórych przepisów prawa wyborczego (Dz. U. Nr 57, poz. 323) Rada Państwa postanawia:
1.
Przewodniczący komisji wyborczej zwołuje posiedzenia komisji i przewodniczy na nich.
2.
Na pierwszym posiedzeniu komisja omawia zadania i tryb pracy komisji oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład. Na tymże posiedzeniu należy również ustalić plan pracy komisji oraz dokonać podziału czynności pomiędzy jej członków.
3.
Komisja podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy; podjęcie uchwały nie może jednak nastąpić w składzie mniejszym niż 3 osoby.
4.
Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
5.
Z obrad komisji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz komisji; jednakże protokół głosowania i protokół z wyborów w okręgach podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy ich sporządzeniu.
6.
W wyborach przeprowadzanych równocześnie do Sejmu i do rad narodowych:
1)
terytorialne komisje wyborcze (wojewódzkie, powiatowe, miejskie i dzielnicowe) sprawują na swoim terenie nadzór nad ścisłym przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego dotyczącego zarówno wyborów do sejmu, jak i do rad narodowych,
2)
wykonując to zadanie terytorialne komisje wyborcze sprawują przede wszystkim kontrolę działalności terytorialnych komisji wyborczych bezpośrednio niższego stopnia, a powiatowe, miejskie i dzielnicowe komisje wyborcze - kontrolę działalności obwodowych komisji wyborczych,
3)
skargi na działalność obwodowych komisji wyborczych rozpatrują powiatowe, miejskie i dzielnicowe komisje wyborcze, a skargi na działalność terytorialnych komisji wyborczych - terytorialne komisje wyborcze wyższego stopnia.
7.
Okręgowe komisje wyborcze:
a)
przekazują wojewódzkiej (miejskiej w mieście wyłączonym z województwa) komisji wyborczej swoje uwagi w przedmiocie przestrzegania w okręgu wyborczym przepisów prawa wyborczego dotyczącego wyborów do Sejmu,
b)
rejestrują listy kandydatów na posłów, sporządzając w 2 egzemplarzach protokół przyjęcia zgłoszenia list według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
c)
ogłaszają dane o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów,
d)
dostarczają obwodowym komisjom wyborczym karty do głosowania na posłów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
e)
ustalają wyniki głosowania w okręgu wyborczym, sporządzając w 2 egzemplarzach protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; jeden egzemplarz protokołu przesyłają do Państwowej Komisji Wyborczej, drugi zaś wraz z materiałami z przeprowadzonych wyborów - do prezydium wojewódzkiej (miejskiej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej,
f)
wręczają wybranym posłom zaświadczenia o wyborze; wzór zaświadczenia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
8.
Terytorialne komisje wyborcze (wojewódzkie, powiatowe, miejskie i dzielnicowe):
a)
rejestrują listy kandydatów na radnych, sporządzając protokoły przyjęcia zgłoszenia list według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
b)
ogłaszają dane o kandydatach na radnych,
c)
dostarczają obwodowym komisjom wyborczym karty do głosowania na radnych; wzór karty do głosowania na radnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
d)
ustalają i ogłaszają wyniki wyborów do rad narodowych, sporządzając protokoły z wyborów w okręgach oraz obwieszczenia o wynikach wyborów według wzorów stanowiących załączniki nr 10-13 do niniejszej uchwały,
e)
przesyłają jeden egzemplarz obwieszczenia o wynikach wyborów do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem wojewódzkiej (miejskiej w mieście wyłączonym z województwa) komisji wyborczej, drugi zaś - do prezydium wojewódzkiej (miejskiej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej, właściwego do ogłoszenia wyników wyborów w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej,
f)
wydają osobom wybranym do rad narodowych zaświadczenia o wyborze według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
g)
przesyłają materiały z przeprowadzonych wyborów do odpowiedniego prezydium rady narodowej.
9.
Obwodowe komisje wyborcze:
a)
wykładają spisy wyborców do publicznego wglądu w lokalach komisji co najmniej przez 15 dni po 5 godzin dziennie w porze dostępnej dla pracujących,
b)
ustanawiają dyżury w lokalach komisji i udzielają wyborcom informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z wyborami do Sejmu i do rad narodowych,
c)
przyjmują reklamacje przeciw nieprawidłowości spisu, w szczególności przeciw pominięciu w nim lub zamieszczeniu określonych osób,
d)
przeprowadzają głosowanie w obwodzie,
e)
ustalają wyniki głosowania w obwodzie, sporządzając protokoły głosowania według wzorów, stanowiących załączniki nr 3, 8 i 9 do niniejszej uchwały,
f)
przesyłają protokoły głosowania na posłów do okręgowej komisji wyborczej, a protokoły głosowania na radnych do właściwych terytorialnych komisji wyborczych,
g)
przesyłają materiały z przeprowadzonego głosowania do odpowiedniego prezydium rady narodowej.
10.
Wykonując swoje zadania, terytorialne, okręgowe i obwodowe komisje wyborcze stosują się do wytycznych i wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej.
11.
Terytorialne, okręgowe i obwodowe komisje wyborcze obowiązane są zezwolić mężom zaufania, legitymującym się zaświadczeniem wydanym według wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą, na obecność przy głosowaniu i ustalaniu jego wyników oraz przy ustalaniu wyników wyborów w okręgach, jak również na wnoszenie do protokołów z tych czynności uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
12.
Pieczęcią okręgowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła średnicy 38 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła, a w otoku napis, określający nazwę, numer i siedzibę komisji ("Okręgowa Komisja Wyborcza Nr ... w .....").
13.
Pieczęcią terytorialnej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji (np. "Wojewódzka Komisja Wyborcza w Gdańsku", "Dzielnicowa Komisja Wyborcza Nowa Huta w Krakowie").
14.
Pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę, numer i siedzibę komisji (np. "Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Świdnicy").
15.
Pracownik, który wchodzi w skład komisji wyborczej i w związku z tym opuścił pracę, otrzymuje w zakładzie pracy wynagrodzenie za opuszczony czas pracy.

Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych przysługują diety i zwrot kosztów podróży w wysokości i na zasadach ustalonych przez Prezesa Rady Ministrów.

16.
Mandat członka komisji wyborczej wygasa w razie zarejestrowania listy kandydatów obejmującej jego kandydaturę na posła lub radnego, jeżeli dana komisja jest właściwa dla okręgu wyborczego, w którym zarejestrowano listę.

Osoby zaniedbujące obowiązki członka komisji mogą być odwołane ze składu obwodowej komisji wyborczej przez powiatową, miejską lub dzielnicową komisję wyborczą, ze składu terytorialnej komisji wyborczej - przez terytorialną komisję wyborczą wyższego stopnia, a ze składu wojewódzkiej lub okręgowej komisji wyborczej - przez Państwową Komisję Wyborczą. W razie znacznego zdekompletowania komisji, komisja uprawniona do odwołania może na wniosek właściwego prezydium rady narodowej uzupełnić skład komisji spośród wyborców.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

PROTOKÓŁ

ustalający wyniki głosowania w okręgu wyborczym nr ......

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

ZAŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK  Nr 10

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

ZAŁĄCZNIK  Nr 11

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

ZAŁĄCZNIK  Nr 12

OBWIESZCZENIE ..... KOMISJI WYBORCZEJ W .....

ZAŁĄCZNIK  Nr 13

OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W .....

ZAŁĄCZNIK  Nr 14

ZAŚWIADCZENIE

* Z dniem 5 października 1973 r. przepisy nin. uchwały tracą moc w odniesieniu do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rad narodowych, zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały Rady Państwa z dnia 29 września 1973 r. (M.P.73.42.252).