§ 2. - Regulamin prac terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

Monitor Polski

M.P.1973.42.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1973 r.
§  2.
1.
W odniesieniu do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rad narodowych tracą moc przepisy uchwały Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie regulaminu prac terytorialnych, okręgowych i obwodowych komisji wyborczych (Monitor Polski z 1961 r. Nr 1, poz. 4).
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.