Regulamin prac terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

Monitor Polski

M.P.1973.42.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1973 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 29 września 1973 r.
w sprawie regulaminu prac terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 31 ust. 1, art. 44 ust. 2, art. 48 ust. 4, art. 63 ust. 1, art. 66 ust. 3, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 38, poz. 226) Rada Państwa postanawia:
Ustala się regulamin prac terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w następującym brzmieniu:
1.
Przewodniczący komisji wyborczej zwołuje posiedzenia komisji i przewodniczy na nich.
2.
Na pierwszym posiedzeniu komisja omawia zadania i tryb pracy komisji oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład. Na tymże posiedzeniu należy również ustalić plan pracy komisji oraz dokonać podziału czynności pomiędzy jej członków.
3.
Komisja podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy; podjęcie uchwały nie może nastąpić w składzie mniejszym niż 3 osoby.
4.
Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
5.
Z obrad komisji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz komisji; jednakże protokół głosowania i protokół z wyborów w okręgach podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy ich sporządzeniu.
6.
Terytorialnymi komisjami wyborczymi są: wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe i gminne komisje wyborcze. Określenie "Powiatowa Komisja Wyborcza" lub "Gminna Komisja Wyborcza" stanowi również pełną nazwę terytorialnej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów wspólnej rady narodowej miasta i powiatu lub miasta i gminy.
7.
Terytorialne komisje wyborcze sprawują na swoim terenie nadzór nad ścisłym przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego i w tym zakresie w szczególności:
1)
sprawują kontrolę działalności terytorialnych komisji wyborczych bezpośrednio niższego stopnia, a miejskie (dzielnicowe) i gminne komisje wyborcze - kontrolę działalności obwodowych komisji wyborczych,
2)
rozpatrują skargi na działalność terytorialnych komisji wyborczych niższego stopnia, a miejskie (dzielnicowe) i gminne komisje wyborcze - na działalność obwodowych komisji wyborczych.
8.
Terytorialne komisje wyborcze:
1)
rejestrują listy kandydatów na radnych, sporządzając protokoły przyjęcia zgłoszenia list, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2)
ogłaszają dane o kandydatach na radnych i zarządzają w trybie ustalonym przez Centralną Komisję Wyborczą wydrukowanie kart do głosowania oraz zapewniają przygotowanie kopert w odpowiedniej ilości,
3)
zapewniają dostarczenie obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania i kopert; wzór karty do głosowania zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
4)
ustalają wyniki wyborów do rad narodowych, sporządzając protokół z wyborów w okręgach według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
5)
ogłaszają wyniki wyborów, sporządzając obwieszczenie o wynikach wyborów według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
6)
wydają osobom wybranym do rad narodowych zaświadczenia o wyborze według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
7)
przesyłają materiały z przeprowadzonych wyborów do odpowiedniego prezydium rady narodowej lub naczelnika gminy (miasta i gminy).
9.
Powiatowe, miejskie, dzielnicowe i gminne komisje wyborcze przesyłają obwieszczenie o wynikach wyborów, niezwłocznie po jego sporządzeniu, do właściwych wojewódzkich (miejskich w miastach wyłączonych z województw) komisji wyborczych.
10.
Wojewódzkie (miejskie w miastach wyłączonych z województw) komisje wyborcze:
1)
sporządzają, według wzoru ustalonego przez Radę Państwa, zbiorczą informację o wynikach wyborów na terenie województwa (miasta) i przesyłają ją niezwłocznie do Centralnej Komisji Wyborczej oraz
2)
przesyłają wyniki wyborów do właściwego prezydium wojewódzkiej (miejskiej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej w celu ogłoszenia w dzienniku urzędowym wojewódzkiej (miejskiej) rady narodowej.
11.
Przepisy o powiatowych i gminnych komisjach wyborczych mają też odpowiednie zastosowanie do powiatowych i gminnych komisji wyborczych utworzonych dla wyboru wspólnej rady narodowej dla miasta i sąsiadującego z nim powiatu lub gminy.
12.
Obwodowe komisje wyborcze:
1)
wykładają spisy wyborców do publicznego wglądu w lokalach komisji co najmniej przez 15 dni przez 5 godzin dziennie w porze dostępnej dla osób pracujących,
2)
ustanawiają dyżury w lokalach komisji i udzielają wyborcom informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z wyborami do rad narodowych,
3)
przyjmują reklamacje przeciw nieprawidłowościom w spisie, a w szczególności przeciw pominięciu w nim lub zamieszczeniu określonych osób,
4)
przeprowadzają głosowanie w obwodzie,
5)
ustalają wyniki głosowania w obwodzie, sporządzając protokoły głosowania według odpowiednich wzorów, stanowiących załączniki nr 6 i 7 do niniejszej uchwały,
6)
przesyłają protokoły głosowania do właściwych terytorialnych komisji wyborczych,
7)
przesyłają materiały z przeprowadzonego głosowania do odpowiedniego prezydium rady narodowej lub naczelnika gminy (miasta i gminy).
13.
Wykonując swoje zadania, terytorialne i obwodowe komisje wyborcze stosują się do wytycznych i wyjaśnień Centralnej Komisji Wyborczej.
14.
Terytorialne i obwodowe komisje wyborcze obowiązane są zezwolić mężom zaufania, legitymującym się zaświadczeniem wydanym według wzoru ustalonego przez Centralną Komisję Wyborczą, na obecność przy głosowaniu i ustalaniu jego wyników oraz ustalaniu wyników wyborów, jak również na wnoszenie do protokołów z tych czynności uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.
15.
Pieczęcią terytorialnej komisji wyborczej jest poczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym tylko nazwę i siedzibę komisji (np. "Wojewódzka Komisja Wyborcza w Poznaniu", "Dzielnicowa Komisja Wyborcza Nowa Huta w Krakowie", "Gminna Komisja Wyborcza w Wyszogrodzie").
16.
Pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę, numer i siedzibę komisji (np. "Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Świdnicy").
17.
Pracownik, który wchodzi w skład komisji wyborczej i w związku z tym opuścił pracę, otrzymuje w zakładzie pracy wynagrodzenie za opuszczony czas pracy.

Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych przysługują diety i zwrot kosztów podróży w wysokości i na zasadach ustalonych przez Prezesa Rady Ministrów.

18.
Mandat członka komisji wyborczej wygasa w razie zarejestrowania listy kandydatów obejmującej jego kandydaturę na radnego, jeżeli jest on członkiem komisji właściwej dla okręgu wyborczego.

Osoby zaniedbujące obowiązki członka komisji mogą być odwołane ze składu obwodowej komisji wyborczej przez miejską, dzielnicową lub gminną komisję wyborczą, ze składu terytorialnej komisji wyborczej - przez terytorialną komisję wyborczą wyższego stopnia, a ze składu wojewódzkich (miejskiej w mieście wyłączonym z województwa) komisji wyborczej - przez Centralną Komisję Wyborczą. W razie znacznego zdekompletowania składu, komisja uprawniona do odwołania może na wniosek właściwego prezydium rady narodowej (naczelnika gminy) uzupełnić skład komisji spośród wyborców.

19.
Terytorialne i obwodowe komisje wyborcze rozwiązuje organ, który je powołał, po zakończeniu ich działalności.
1.
W odniesieniu do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rad narodowych tracą moc przepisy uchwały Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie regulaminu prac terytorialnych, okręgowych i obwodowych komisji wyborczych (Monitor Polski z 1961 r. Nr 1, poz. 4).
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr 2

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr 3

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW W OKRĘGACH WYBORCZYCH UTWORZONYCH DLA WYBORU

ZAŁĄCZNIK Nr 4

OBWIESZCZENIE

ZAŁĄCZNIK Nr 5

ZAŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK Nr 6

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr 7

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA