Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej oraz regulaminy wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1990.37.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1990 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 października 1990 r.
w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej oraz regulaminów wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się regulamin Państwowej Komisji Wyborczej w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
Ustala się regulaminy wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych w brzmieniu określonym w załącznikach nr 2 i 3 do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

§  1.
Państwowa Komisja Wyborcza, zwana dalej "Komisją", wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym planem pracy.
§  2.
Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w tym przewodniczącego Komisji lub jednego z jego zastępców.
§  3.
1.
Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który:
1)
czuwa nad wykonywaniem zadań Komisji,
2)
ustala projekt porządku obrad Komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy,
3)
reprezentuje Komisję na zewnątrz,
4)
podpisuje uchwały, wytyczne i wyjaśnienia, przyjęte przez Komisję, oraz nadzoruje ich wykonanie.
2.
W razie nieobecności przewodniczącego Komisji, jego funkcje pełni jeden z zastępców przewodniczącego Komisji.
§  4.
Komisja może przydzielić do wykonania zastępcom przewodniczącego, sekretarzowi i członkom Komisji określone czynności wynikające z jej zadań.
§  5.
1.
W celu przygotowania odpowiednich materiałów do prac Komisji oraz organizacyjnego zapewnienia wykonania jej uchwał Komisja powołuje sekretarza Komisji.
2.
Do zadań sekretarza Komisji należy:
1)
zapewnienie przygotowania materiałów do prac Komisji,
2)
przedstawienie Komisji skarg na działalność wojewódzkich komisji wyborczych w celu ich rozpatrzenia,
3)
kierowanie inspekcją Państwowej Komisji Wyborczej,
4)
prowadzenie wstępnych uzgodnień z ministrami oraz kierownikami urzędów centralnych w sprawie wydania niezbędnych aktów prawnych i decyzji w sprawach wyborczych,
5)
występowanie do wojewodów i zarządów gmin w sprawach organizacyjnych dotyczących wyborów.
3.
Sekretarz Komisji powołany przez Komisję spoza jej składu uczestniczy w pracach Komisji na prawach członka, lecz nie bierze udziału w głosowaniu nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Komisję.
§  6.
1.
Uchwały Komisji zapadają większością głosów. W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
2.
Uchwały Komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia.
§  7.
1.
Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który powinien obejmować:
1)
określenie porządku dziennego,
2)
nazwiska i imiona osób uczestniczących,
3)
treść wystąpień,
4)
treść podjętych rozstrzygnięć.
2.
protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3.
Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.
4.
Protokoły Komisji dotyczące zarejestrowania kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz protokoły dotyczące ustalenia wyników głosowania i wyniku wyborów podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji, obecne na posiedzeniu.
§  8.
Uchwały Komisji, karty do głosowania, protokoły, o których mowa w § 7 ust. 4, oraz - stosownie do decyzji Komisji - inne wydawane przez nią dokumenty opatruje się pieczęcią Państwowej Komisji Wyborczej.
§  9.
1.
W ramach nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego i wytycznych udzielanych wojewódzkim i obwodowym komisjom wyborczym, Komisja dokonuje inspekcji ich działalności.
2.
Osoby wchodzące w skład Komisji, dokonując inspekcji, są uprawnione do wglądu w dokumentację wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych, uczestniczenia w ich posiedzeniach oraz do udzielania tym komisjom bieżących wyjaśnień.
3.
Sprawozdania z inspekcji przedstawiane są niezwłocznie Komisji, która w razie potrzeby podejmuje stosowne decyzje.
§  10.
1.
Komisja może korzystać w przeprowadzaniu inspekcji z pomocy osób delegowanych do jej dyspozycji przez Szefa Kancelarii Sejmu. Osoby te, wykonując zlecenia określone przez Komisję, legitymują się upoważnieniem podpisanym przez przewodniczącego Komisji oraz opatrzonym pieczęcią Komisji.
2.
Do osób delegowanych stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 2 i 3.
§  11.
W razie niemożności pełnienia obowiązków przez osobę wchodzącą w skład Komisji, Komisja występuje do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o uzupełnienie jej składu.
§  12.
Obsługę Komisji zapewnia Sekretariat Państwowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Kancelarii Sejmu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN WOJEWÓDZKICH KOMISJI WYBORCZYCH

§  1.
Wojewódzka Komisja Wyborcza, zwana dalej "Komisją", wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym planem pracy.
§  2.
Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w tym przewodniczącego Komisji lub jednego z jego zastępców.
§  3.
1.
Na pierwszym posiedzeniu, które z upoważnienia Państwowej Komisji Wyborczej zwołuje wojewoda, Komisja:
1)
wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Komisji,
2)
powołuje sekretarza Komisji,
3)
omawia zadania i tryb pracy Komisji, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład,
4)
uchwala plan pracy Komisji oraz dokonuje podziału czynności pomiędzy osoby wchodzące w skład Komisji,
5)
ustala sposób podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie, siedzibie i dyżurach pełnionych przez Komisję dla przyjmowania ewentualnych skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych.
2.
Jeżeli sekretarz Komisji zostanie powołany spoza jej składu, uczestniczy w pracach Komisji na prawach jej członka, lecz nie bierze udziału w głosowaniu nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Komisję.
§  4.
1.
Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który:
1)
czuwa nad wykonaniem zadań Komisji,
2)
ustala projekt porządku obrad Komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy,
3)
reprezentuje Komisję na zewnątrz,
4)
podpisuje uchwały i wyjaśnienia przyjęte przez Komisję oraz nadzoruje ich wykonanie.
2.
W razie nieobecności przewodniczącego Komisji, jego funkcje pełni jeden z jego zastępców.
§  5.
Do zadań sekretarza Komisji należy:
1)
zapewnienie przygotowania odpowiednich materiałów do prac Komisji,
2)
podejmowanie czynności z zakresu współdziałania Komisji z wojewodą i zarządami gmin dla prawidłowego przebiegu prac przygotowawczych do wyborów,
3)
kierowanie inspekcją Wojewódzkiej Komisji Wyborczej,
4)
wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego Komisji.
§  6.
Komisja udziela obwodowym komisjom wyborczym niezbędnej pomocy służącej zgodnemu z prawem i sprawnemu przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników, a w szczególności:
1)
zwołuje narady przewodniczących i sekretarzy obwodowych komisji wyborczych dla omówienia zasad prawa wyborczego oraz zadań i trybu pracy tych komisji,
2)
organizuje szkolenia obwodowych komisji wyborczych z zakresu spraw, o których mowa w pkt 1,
3)
przekazuje obwodowym komisjom wyborczym wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej oraz udziela niezbędnych wyjaśnień.
§  7.
1.
Komisja dokonuje inspekcji działalności obwodowych komisji wyborczych oraz stanu prac wyborczych na terenie gminy.
2.
Osoby wchodzące w skład Komisji, dokonujące inspekcji, są uprawnione do wglądu w dokumentacje kontrolowanych komisji i zarządów gmin, uczestniczenia w posiedzeniach komisji oraz do udzielania tym komisjom bieżących wyjaśnień.
3.
Sprawozdania z inspekcji przedstawiane są niezwłocznie Komisji, która w razie potrzeby podejmuje stosowne decyzje.
§  8.
1.
Wykonując zadania, o których mowa w § 7 ust. 1, Komisja korzysta z pomocy osób delegowanych do jej dyspozycji przez wojewodę.
2.
Osoby te wykonują powierzone im zadania w zakresie udzielonego przez Komisję pełnomocnictwa i legitymują się upoważnieniem podpisanym przez przewodniczącego Komisji oraz opatrzonym pieczęcią Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
3.
Do osób tych przepisy § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§  9.
Komisja starannie i bez zbędnej zwłoki bada każdą skargę na działalność obwodowej komisji wyborczej oraz niezwłocznie zawiadamia pisemnie skarżącego o rozstrzygnięciu i czynnościach podjętych w związku ze skargą.
§  10.
Komisja współdziała z wojewodą i zarządami gmin, w szczególności w zakresie:
1)
podania do wiadomości wyborców jej uchwał w sprawie numerów, granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
2)
rozplakatowania obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej zawierającego dane o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
powołania obwodowych komisji wyborczych, zwołania ich pierwszych posiedzeń oraz organizacji szkoleń,
4)
przekazywania obwodowym komisjom wyborczym wytycznych i wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej,
5)
dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania i formularzy protokołów oraz zapewnienia tym komisjom warunków dla sprawnego przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników.
§  11.
1.
Uchwały Komisji zapadają większością głosów. W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
2.
Uchwały Komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia.
§  12.
1.
Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który powinien obejmować:
1)
określenie porządku dziennego,
2)
nazwiska i imiona osób uczestniczących,
3)
treść wystąpień,
4)
treść podjętych rozstrzygnięć.
2.
Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3.
Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.
4.
Protokół Komisji o zbiorczych wynikach głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze województwa podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni przy jego sporządzaniu.
§  13.
Uchwały Komisji, protokół, o którym mowa w § 12 ust. 4, oraz - stosownie do decyzji Komisji - inne wydawane przez nią dokumenty opatruje się pieczęcią Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
§  14.
Dokumentem stwierdzającym członkostwo i funkcje pełnione w Komisji jest zaświadczenie wydawane przez przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, a w odniesieniu do przewodniczącego Komisji - uchwała Komisji o wyborze, opatrzone pieczęcią Komisji.
§  15.
1.
W razie niemożności pełnienia obowiązków przez osobę wchodzącą w skład Komisji, Komisja występuje do Państwowej Komisji Wyborczej o uzupełnienie jej składu.
2.
Odwołania i powołania osoby spoza składu Komisji pełniącej funkcję sekretarza z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Komisja dokonuje we własnym zakresie.
§  16.
Obsługę Komisji zapewnia wojewoda przy pomocy wojewódzkiego biura wyborczego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§  1.
1.
Pracami Obwodowej Komisji Wyborczej, zwanej dalej "Komisją", kieruje oraz zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy przewodniczący Komisji.
2.
W razie nieobecności przewodniczącego, jego funkcję pełni zastępca przewodniczącego Komisji.
§  2.
1.
Na pierwszym posiedzeniu, które z upoważnienia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej zwołuje zarząd gminy, Komisja:
1)
wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji,
2)
omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład,
3)
ustala harmonogram prac oraz dokonuje podziału czynności między osoby wchodzące w skład Komisji.
2.
Komisja zapoznaje się z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników i na tej podstawie sporządza plan pracy w dniu głosowania.
§  3.
1.
Komisja wykonuje swoje zadania stosując się do wytycznych i wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej oraz Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. W razie wątpliwości Komisja może zwracać się o dodatkowe wyjaśnienia do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
2.
Komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i umożliwia wgląd w dokumentację członkom Państwowej Komisji Wyborczej i Wojewódzkiej Komisji Wyborczej lub osobom przez nie upełnomocnionym.
§  4.
Komisja współdziała w wykonywaniu swoich zadań z zarządem gminy, a w szczególności w zakresie:
1)
przygotowania i wyposażenia lokalu wyborczego do głosowania,
2)
odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania, formularzy, protokołów, spisu wyborców, pieczęci Komisji i innych materiałów wyborczych,
3)
zapewnienia środków łączności i transportu oraz pomocy niezbędnej dla pracy Komisji.
§  5.
Komisja może działać i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Komisji.
§  6.
1.
Uchwały Komisji zapadają większością głosów. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
2.
Uchwały podpisują przewodniczący i sekretarz Komisji.
§  7.
1.
Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1)
określenie porządku posiedzenia,
2)
nazwiska i imiona osób obecnych na posiedzeniu,
3)
treść wystąpień i podjętych rozstrzygnięć.
2.
Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3.
Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.
§  8.
Zarządzenia i uchwały Komisji lub jej przewodniczącego, dotyczące przebiegu głosowania bądź ustalenia jego wyników, podejmowane na podstawie przepisów ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wpisuje się w rubryce "uwagi" protokołu głosowania.
§  9.
Uchwały i inne dokumenty Komisji opatruje się jej pieczęcią.
§  10.
Dokumentem stwierdzającym członkostwo i funkcje pełnione w Komisji jest zaświadczenie wydawane przez przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej, a w odniesieniu do przewodniczącego Komisji - uchwała Komisji o wyborze, opatrzone pieczęcią Komisji.
§  11.
W razie niemożności pełnienia lub rażącego zaniedbywania obowiązków przez osobę wchodzącą w skład Komisji, Komisja występuje do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o uzupełnienie jej składu, informując jednocześnie właściwą radę gminy.
§  12.
Wydatki Komisji są pokrywane przez zarząd gminy ze środków finansowych przeznaczonych na ten cel, na podstawie rachunków akceptowanych przez przewodniczącego Komisji.