Monitor Polski

M.P.1985.14.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 1985 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 10 czerwca 1985 r.
w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1985 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 26, poz. 112) Rada Państwa ustala następujący regulamin Państwowej Komisji Wyborczej:
§  1.
1. Pracami Państwowej Komisji Wyborczej kieruje oraz zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy im przewodniczący Komisji.
2. W razie niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komisji, wypełnia je jeden z zastępców przewodniczącego.
3. Prezydium Komisji stanowią: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i członek Komisji wyznaczony do bieżącego kierowania inspekcją Komisji, Prezydium rozstrzyga sprawy w zakresie udzielonego przez Komisję upoważnienia.
§  2.
1. Komisja zbiera się na pierwsze posiedzenie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jej powołania.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja:
1) ustala plan pracy oraz sposób wykonywania zadań Komisji,
2) określa zakres spraw, które w imieniu Komisji może rozstrzygać jej Prezydium,
3) dokonuje podziału zadań pomiędzy zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Komisji oraz powierza jednemu z członków Komisji kierowanie inspekcją Komisji.
§  3.
1. Komisja rozstrzyga w sprawach należących do zakresu jej działania w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w tym jej przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. Uchwały Komisji zapadają większością głosów; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Uchwały Komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia Komisji.
§  4.
1. Z obrad Komisji sporządza się protokół posiedzenia, który winien obejmować:
1) określenie porządku dziennego,
2) nazwiska i imiona osób uczestniczących,
3) treść wystąpień,
4) treść podjętych rozstrzygnięć.
2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3. Protokół posiedzenia podpisuje przewodniczący posiedzenia Komisji.
4. Protokoły Komisji dotyczące:
1) zarejestrowania krajowej listy wyborczej,
2) ustalenia wyników wyborów do Sejmu

podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji, obecne na posiedzeniu.

§  5. Przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio do posiedzeń Prezydium Komisji oraz rozstrzygnięć podejmowanych w imieniu Komisji.
§  6. Uchwały Komisji, karty do głosowania na posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej, zaświadczenia o wyborze oraz - w zależności od potrzeb - inne wydawane przez nią dokumenty opatruje się pieczęcią Państwowej Komisji Wyborczej.
§  7. Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wytycznych lub wyjaśnień udzielanych komisjom wyborczym niższego stopnia, jak również rozstrzygnięcia w sprawach skarg, są dla nich wiążące.
§  8.
1. W ramach nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem prawa wyborczego oraz wytycznych udzielanych komisjom wyborczym Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje inspekcji działalności komisji wyborczych niższego stopnia.
2. Osoby wchodzące w skład Państwowej Komisji Wyborczej, dokonujące inspekcji, są uprawnione do wglądu w dokumentację komisji wyborczych, uczestniczenia w ich posiedzeniach oraz do udzielania tym komisjom bieżących wyjaśnień.
3. Sprawozdania z inspekcji przedstawiane są niezwłocznie Prezydium Państwowej Komisji Wyborczej, które podejmuje w razie potrzeby stosowne decyzje.
§  9. Komisja może korzystać w przeprowadzaniu inspekcji z pomocy osób delegowanych do jej dyspozycji przez Szefa Kancelarii Rady Państwa. Osoby te wykonując zlecenia określone przez Komisję legitymują się upoważnieniem podpisanym przez przewodniczącego Komisji oraz opatrzonym pieczęcią Komisji. Przepis § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  10. W razie umieszczenia osoby wchodzącej w skład Komisji na zarejestrowanej liście kandydatów na posłów albo niemożności pełnienia obowiązków w Komisji z innych przyczyn, Państwowa Komisja Wyborcza występuje do Rady Państwa o dokonanie zmian w jej składzie.
§  11. Obsługę Państwowej Komisji Wyborczej zapewnia Kancelaria Rady Państwa.
§  12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.