Monitor Polski

M.P.1985.14.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 1985 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 10 czerwca 1985 r.
w sprawie regulaminu okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1985 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 26, poz. 112) Rada Państwa ustala następujący regulamin okręgowych i obwodowych komisji wyborczych:
§  1.
1. Pracami komisji kieruje oraz zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy im przewodniczący komisji.
2. W razie niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji, wypełnia je jeden z zastępców przewodniczącego.
§  2.
1. Komisje zbierają się na pierwsze posiedzenie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia ich powołania.
2. Na pierwszym posiedzeniu komisje:
1) omawiają zadania i tryb pracy komisji, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w ich skład,
2) uchwalają plan pracy komisji oraz dokonują podziału czynności pomiędzy osoby wchodzące w skład komisji.
3. Obwodowe komisje wyborcze dokonują podziału czynności osób wchodzących w ich skład, określają terminarz dyżurów w okresie wyłożenia spisów wyborców oraz plan pracy w dniu wyborów.
§  3.
1. Okręgowe komisje wyborcze, sprawując nadzór nad ścisłym przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego oraz stosowaniem wytycznych i wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej, w szczególności:
1) kontrolują działalność obwodowych komisji wyborczych,
2) zwołują narady przewodniczących i sekretarzy obwodowych komisji wyborczych dla wyjaśnienia zasad prawa wyborczego oraz omówienia zadań i trybu pracy tych komisji.
2. Osoby wchodzące w skład okręgowej komisji wyborczej, dokonujące kontroli, są uprawnione do wglądu w dokumentację obwodowych komisji wyborczych, uczestniczenia w ich posiedzeniach oraz do udzielania tym komisjom bieżących wyjaśnień.
§  4. Okręgowa komisja wyborcza obowiązana jest starannie i szybko zbadać każdą skargę na działalność obwodowej komisji wyborczej, rozstrzygnąć ją stosownie do stwierdzonych okoliczności faktycznych i zgodnie z przepisami prawa oraz zawiadomić pisemnie skarżącego o rozstrzygnięciu i czynnościach podjętych w związku ze skargą.
§  5.
1. Okręgowe komisje wyborcze podejmują uchwały w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. Uchwały komisji zapadają większością głosów; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Uchwały komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia komisji.
§  6.
1. Z posiedzeń okręgowej komisji wyborczej sporządza się protokół, który winien obejmować:
1) określenie porządku dziennego,
2) nazwiska i imiona osób uczestniczących,
3) treść wystąpień,
4) treść podjętych rozstrzygnięć.
2. Do protokołu posiedzenia dołącza się podjęte uchwały.
3. Protokół posiedzenia podpisuje przewodniczący posiedzenia komisji.
§  7. Protokół zarejestrowania okręgowej listy wyborczej, protokoły głosowania w obwodzie i protokoły głosowania w okręgu podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji wyborczej, obecne przy ich sporządzeniu.
§  8. Zarządzenia i decyzje obwodowej komisji wyborczej lub jej przewodniczącego, podejmowane na podstawie przepisów Ordynacji wyborczej, wpisuje się w rubryce "uwagi" w obydwu sporządzanych w obwodzie protokołach głosowania; podpisują je przewodniczący i sekretarz komisji.
§  9.
1. Protokół zarejestrowania okręgowej listy wyborczej, karty do głosowania na posłów wybieranych z okręgowej listy wyborczej oraz protokoły głosowania w okręgu opatruje się pieczęcią okręgowej komisji wyborczej.
2. Pieczęcią obwodowej komisji wyborczej opatruje się protokoły głosowania w obwodzie oraz opieczętowuje urnę wyborczą przed rozpoczęciem głosowania.
§  10.
1. W razie umieszczenia osoby wchodzącej w skład komisji na zarejestrowanej liście kandydatów na posłów albo niemożności pełnienia obowiązków w komisji z innych przyczyn, komisja występuje do organu, który ją powołał, o uzupełnienie jej składu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie konieczności odwołania - z powodu zaniedbywania obowiązków - osoby wchodzącej w skład komisji wyborczej.
§  11. Wydatki komisji wyborczych pokrywane są z kredytów przeznaczonych na ten cel w budżetach właściwych rad narodowych na podstawie rachunków akceptowanych przez przewodniczącego komisji.
§  12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.