Regulamin okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

Monitor Polski

M.P.1985.14.109

Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 1985 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 10 czerwca 1985 r.
w sprawie regulaminu okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1985 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 26, poz. 112) Rada Państwa ustala następujący regulamin okręgowych i obwodowych komisji wyborczych:
1.
Pracami komisji kieruje oraz zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy im przewodniczący komisji.
2.
W razie niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji, wypełnia je jeden z zastępców przewodniczącego.
1.
Komisje zbierają się na pierwsze posiedzenie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia ich powołania.
2.
Na pierwszym posiedzeniu komisje:
1)
omawiają zadania i tryb pracy komisji, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w ich skład,
2)
uchwalają plan pracy komisji oraz dokonują podziału czynności pomiędzy osoby wchodzące w skład komisji.
3.
Obwodowe komisje wyborcze dokonują podziału czynności osób wchodzących w ich skład, określają terminarz dyżurów w okresie wyłożenia spisów wyborców oraz plan pracy w dniu wyborów.
1.
Okręgowe komisje wyborcze, sprawując nadzór nad ścisłym przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego oraz stosowaniem wytycznych i wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej, w szczególności:
1)
kontrolują działalność obwodowych komisji wyborczych,
2)
zwołują narady przewodniczących i sekretarzy obwodowych komisji wyborczych dla wyjaśnienia zasad prawa wyborczego oraz omówienia zadań i trybu pracy tych komisji.
2.
Osoby wchodzące w skład okręgowej komisji wyborczej, dokonujące kontroli, są uprawnione do wglądu w dokumentację obwodowych komisji wyborczych, uczestniczenia w ich posiedzeniach oraz do udzielania tym komisjom bieżących wyjaśnień.
Okręgowa komisja wyborcza obowiązana jest starannie i szybko zbadać każdą skargę na działalność obwodowej komisji wyborczej, rozstrzygnąć ją stosownie do stwierdzonych okoliczności faktycznych i zgodnie z przepisami prawa oraz zawiadomić pisemnie skarżącego o rozstrzygnięciu i czynnościach podjętych w związku ze skargą.
1.
Okręgowe komisje wyborcze podejmują uchwały w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
2.
Uchwały komisji zapadają większością głosów; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3.
Uchwały komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia komisji.
1.
Z posiedzeń okręgowej komisji wyborczej sporządza się protokół, który winien obejmować:
1)
określenie porządku dziennego,
2)
nazwiska i imiona osób uczestniczących,
3)
treść wystąpień,
4)
treść podjętych rozstrzygnięć.
2.
Do protokołu posiedzenia dołącza się podjęte uchwały.
3.
Protokół posiedzenia podpisuje przewodniczący posiedzenia komisji.
Protokół zarejestrowania okręgowej listy wyborczej, protokoły głosowania w obwodzie i protokoły głosowania w okręgu podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji wyborczej, obecne przy ich sporządzeniu.
Zarządzenia i decyzje obwodowej komisji wyborczej lub jej przewodniczącego, podejmowane na podstawie przepisów Ordynacji wyborczej, wpisuje się w rubryce "uwagi" w obydwu sporządzanych w obwodzie protokołach głosowania; podpisują je przewodniczący i sekretarz komisji.
1.
Protokół zarejestrowania okręgowej listy wyborczej, karty do głosowania na posłów wybieranych z okręgowej listy wyborczej oraz protokoły głosowania w okręgu opatruje się pieczęcią okręgowej komisji wyborczej.
2.
Pieczęcią obwodowej komisji wyborczej opatruje się protokoły głosowania w obwodzie oraz opieczętowuje urnę wyborczą przed rozpoczęciem głosowania.
1.
W razie umieszczenia osoby wchodzącej w skład komisji na zarejestrowanej liście kandydatów na posłów albo niemożności pełnienia obowiązków w komisji z innych przyczyn, komisja występuje do organu, który ją powołał, o uzupełnienie jej składu.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie konieczności odwołania - z powodu zaniedbywania obowiązków - osoby wchodzącej w skład komisji wyborczej.
Wydatki komisji wyborczych pokrywane są z kredytów przeznaczonych na ten cel w budżetach właściwych rad narodowych na podstawie rachunków akceptowanych przez przewodniczącego komisji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.