Monitor Polski

M.P.1969.20.168

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 26 kwietnia 1969 r.
w sprawie regulaminu odznaki "Przodujący Drogowiec".

Na podstawie § 5 uchwały nr 65 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Przodujący Drogowiec" (Monitor Polski Nr 15, poz. 113) w uzgodnieniu z Zarządami Głównymi Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców oraz Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się regulamin odznaki "Przodujący Drogowiec, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

REGULAMIN ODZNAKI "PRZODUJĄCY DROGOWIEC"

§ 1. Ilekroć w regulaminie użyto określenia "uchwała" bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć uchwałę nr 65 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Przodujący Drogowiec" (Monitor Polski Nr 15, poz. 113).

§ 2. Ilekroć w regulaminie użyto określenia "pracownik drogownictwa", należy przez to rozumieć pracowników wymienionych w § 2 pkt 1 uchwały.

§ 3. 1. Opis odznaki "Przodujący Drogowiec", jej wzór rysunkowy i wymiary określa załącznik nr 1 do regulaminu.

2. Wzór dokumentu stwierdzającego nadanie odznaki określa załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 4. Odznaka może być nadana pracownikowi drogownictwa, który oprócz spełnienia co najmniej jednego z wymagań określonych w §§ 5 i 6 odpowiada następującym warunkom ogólnym:

1) wykazuje dobrą znajomość swej pracy oraz systematycznie pogłębia swoje wiadomośći fachowe;

2) wyróżnia się dbałością o majątek społeczny oraz wzorowo spełnia zlecone mu obowiązki;

3) jest zdyscyplinowany i obowiązkowy;

4) wykazuje wysoki poziom moralny i właściwą postawę społeczną.

§ 5. W szczególnosci wyróżnia się odznaką pracowników drogownictwa, którzy przyczyniają się do:

1) przedterminowego wykonania planów produkcyjnych;

2) obniżenia kosztów budowy i utrzymania dróg i mostów przez racjonalizatorstwo, wynalazczość, usprawnienia, współzawodnictwo, wprowadzanie postępu technicznego;

3) podnoszenia stopnia bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach oraz sprawności ruchu na drogach publicznych;

4) zapewnienia bezawaryjnej pracy taboru, sprzętu, maszyn i urządzeń technicznych;

5) rozwoju społecznych czynów drogowych.

§ 6. 1. Odznaka złota może być nadana pracownikowi drogownictwa po 10 latach, a odznaka srebrna po 5 latach nieprzerwanej i nienagannej pracy.

2. Poza wypadkami szczególnie uzasadnionymi nadanie odznaki złotej powinno być poprzedzone nadaniem odznaki srebrnej.

§ 7. 1. Wnioski o nadanie odznaki zgłaszają:

1) Ministrowi Komunikacji:

a) przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych - w odniesieniu do pracowników właściwych organów prezydiów rad narodowych wszystkich szczebli oraz pracowników jednostek organizacyjnych działających w zakresie dróg lokalnych i dróg zakładowych położonych poza obszarem miast i osiedli, jak również w odniesieniu do innych osób za zasługi położone w dziedzinie drogownictwa (§ 2 pkt 2 uchwały);

b) kierownicy jednostek (komórek) organizacyjnych podległych bezpośrednio Ministrowi Komunikacji, działających w zakresie dróg państwowych oraz w zakresie budownictwa drogowego - w odniesieniu do pracowników tych jednostek (komórek) oraz pracowników podległych jednostek organizacyjnych, a także w odniesieniu do innych osób za zasługi położone w dziedzinie drogownictwa (§ 2 pkt 2 uchwały);

2) Ministrowi Gospodarki Komunalnej - przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w odniesieniu do pracowników właściwych organów prezydiów rad narodowych wszystkich szczebli oraz pracowników jednostek organizacyjnych, działających w zakresie dróg państwowych i lokalnych (ulic i placów) oraz dróg zakładowych, położonych na obszarze miast i osiedli, jak również w odniesieniu do innych osób za zasługi położone w dziedzinie rozwoju dróg (ulic i placów) miejskich (§ 2 pkt 2 uchwały).

2. Wnioski o nadanie odznaki powinny być przedstawione właściwemu ministrowi najpóźniej na miesiąc przed projektowanym terminem wręczenia odznaki.

§ 8. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej do wyróżniena: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie - gdy chodzi o mężatki, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy i stanowisko służbowe, wykształcenie, przynależność partyjną, posiadane odznaczenia, odznaki i rok nadania, wyczerpujące uzasadnienie wniosku (szczegółowe opisanie zasług ze wskazaniem stażu pracy lub działalności oraz krótką charakterystykę postawy społecznej), opinię zakładowej organizacji politycznej i związkowej, opinię nadrzędnej jednostki organizacyjnej i właściwego branżowo zarządu okręgowego związku zawodowego.

§ 9. 1. Wręczenia odznaki wraz z dokumentem stwierdzającym jej nadanie dokonuje minister, który nadał odznakę, lub w jego imieniu osoba upoważniona.

2. Odznaki wręcza się w sposób uroczysty na akademiach organizowanych z okazji "Dnia Transportowca i Drogowca", "Dnia Pracownika Komunalnego" lub w dniach mających szczególne znaczenie dla drogownictwa, jak oddanie do eksploatacji szczególnie ważnej arterii drogowej, obiektu drogowego bądź mostowego itp.

§ 10. 1. Nadanie odznaki odnotowuje się w karcie ewidencyjnej wyróżnionego pracownika, a do jego akt osobowych dołącza się opis dokumentu stwierdzającego nadanie odznaki.

2.  1 (skreślony).

§ 11. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

§ 12. Komórki do spraw osobowych Ministerstw Komunikacji i Gospodarki Komunalnej prowadzą imienny rejestr wyróżnionych, zawierający następujące dane:

1) liczbę porządkową,

2) nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia wyróżnionego,

3) stanowisko służbowe,

4) miejsce pracy,

5) datę nadania odznaki,

6) uwagi.

Liczba porządkowa rejestru stanowi jednocześnie numer rejestracyjny dokumentu stwierdzającego nadanie odznaki.

§ 13. 1. Przez czyn uzasadniający pozbawienie pracownika drogownictwa odznaki (§ 4 ust. 2 pkt 2 uchwały) należy rozumieć:

1) przestępstwo z chęci zysku lub innych niskich pobudek, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,

2) ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, w wyniku którego nastąpiło rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

2. O pozbawieniu odznaki orzeka minister, który odznakę nadał.

3.  2 Fakt utraty lub pozbawienia odznaki odnotowuje się w imiennym rejestrze pracowników wyróżnionych i na odpisie dokumentu odznaki znajdującym się w tece akt osobowych.

§ 14. 1. W razie zagubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki albo dokumentu stwierdzającgo jej nadanie wydaje się nową odznakę lub duplikat dokumentu.

2. Za ponownie wydaną odznakę pobiera się opłatę w wysokości ceny zakupu, a duplikat dokumentu wydaje się nieodpłatnie. Odznakę wydaje się nieodpłatnie, jeżeli jej zniszczenie lub zagubienie nastąpiło w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie pracy lub w związku w wykonywaniem pracy.

§ 15. Sczegółowy tryb postępowania przy zgłaszaniu wniosków o nadanie odznaki obywatelom państw obcych zostanie określony przez Ministra Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej odrębnymi przepisami.

Załącznik nr 1

OPIS ODZNAKI "PRZODUJĄCY DROGOWIEC", JEJ WZÓR I WYMIARY

Odznakę "Przodujący Drogowiec" stanowi stylizowana gwiazda ośmioramienna o średnicy 36 mm.

Na czterech ramionach gwiazdy są umieszczone po 3 rzeźbione liście laurowe.

W środku gwiazdy znajduje się okrągła tarcza o średnicy 19 mm, na której otoku, wypełnionym zieloną emalią, w górnej części umieszczony jest napis "Przodujący Drogowiec", a w dolnej części - związana gałąź laurowa.

W otoku na biało emaliowanym tle znajduje się rysunek krętej drogi w kolorze szarej emalii z przerywaną linią dzielącą drogę na dwa pasma ruchu. Nad drogą umieszczony jest stylizowany rysunek jednoprzęsłowego mostu.

Na odwrotnej stronie odznaki przytwierdzone jest zapięcie w kształcie agrafki.

Odznaka (napisy i rysunki) wykonana jest w kolorze złotym lub srebrnym.

Wzór odznaki.

(pominięto)

Załącznik nr 2

WZÓR I OPIS DOKUMENTU ODZNAKI "PRZODUJĄCY DROGOWIEC"

(wzór pominięty)

Na czołowej stronie okładki dokumentu wytłoczony jest wzór srebrnej lub złotej odznaki. Okładka koloru zielonego. Wymiary dokumentu odznaki (otwartego) wynoszą: 105 X 148 mm (format A6 składany do formatu A7).

1 Załącznik § 10 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 marca 1973 r. (M.P.73.19.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 kwietnia 1973 r.
2 Załącznik § 13 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 marca 1973 r. (M.P.73.19.115) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 kwietnia 1973 r.