Monitor Polski

M.P.2015.631

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Ustala się regulamin obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego (M.P. Nr 20, poz. 303).
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

§  1. Obwodowa komisja do spraw referendum, zwana dalej "komisją", wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318), zwanej dalej "ustawą o referendum", stosując się do wytycznych i innych uchwał oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej. W razie wątpliwości komisja może zwracać się o dodatkowe wyjaśnienia do właściwego miejscowo komisarza wyborczego.
§  2.
1. Pracami komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy im przewodniczący komisji.
2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji.
§  3.
1. Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które organizuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), konsul bądź kapitan statku.
2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:
1) wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę, w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego; w razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie;
2) omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;
3) ustala zadania do dnia głosowania, w tym związane z przygotowaniem lokalu komisji, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na kartę do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. formularzy protokołu głosowania w obwodzie, spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.
3. Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.
4. Komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.
§  4.
1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisów do protokołu.
3. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.
§  5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
§  6.
1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1) porządek obrad;
2) imiona i nazwiska uczestników;
3) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.
2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.
§  7.
1. Protokół głosowania w obwodzie podpisują wszystkie obecne przy jego sporządzaniu osoby.
2. Uchwały komisji lub zarządzenia jej przewodniczącego, dotyczące przebiegu głosowania bądź ustalenia jego wyników, wpisuje się do protokołu głosowania w obwodzie. W razie braku miejsca na formularzu protokołu dołącza się je jako załączniki do protokołu.
3. Uchwały, protokoły głosowania w obwodzie i inne dokumenty komisji oraz wydawane karty do głosowania, a także pakiety z kartami do głosowania i elementy służące do zabezpieczenia urny oraz pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty referendalne, opatrywane są pieczęcią komisji.
§  8. Komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumentację członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz osobom przez nią upoważnionym, a także właściwemu miejscowo komisarzowi wyborczemu i osobom przez niego upoważnionym.
§  9.
1. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach oraz posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników.
2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu głosowania, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji.
§  10. Komisja współdziała w wykonywaniu swoich zadań odpowiednio z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), konsulem, kapitanem statku, w szczególności w zakresie:
1) przygotowania i wyposażenia lokalu komisji, w tym zapewnienia miejsca łatwo dostępnego dla zainteresowanych, przeznaczonego na wywieszenie protokołu głosowania w obwodzie;
2) odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania i nakładek na kartę do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. formularzy protokołu głosowania w obwodzie, spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów;
3) przekazania protokołu głosowania w obwodzie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem pełnomocnika komisarza wyborczego;
4) zapewnienia środków łączności i transportu oraz pomocy niezbędnej do pracy komisji;
5) zapewnienia ochrony lokalu komisji, w szczególności w czasie przerwy w głosowaniu, jeżeli głosowanie w referendum przeprowadza się w ciągu dwóch dni.
§  11. Przewodniczący komisji wydaje jej członkom dokument potwierdzający członkostwo i pełnioną w komisji funkcję. Dokument potwierdzający pełnienie funkcji przewodniczącego komisji wydaje zastępca przewodniczącego.
§  12. W przypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), konsula bądź kapitana statku.